No comments yet

URUKUNDO IMANA IDUKUNDA RURAHEBUJE.

Ndabasuhuje mwese!

Nifuje kubasangiza ibyo Imana yambwiye ku wa Kabili ubwo nasengaga, Imana iradukunda!

Yambwiye ko ihora irindiriye igihe dufashe ingamba zo kuyishaka, n’igihe duhisemo kuyigana, ko Iza idusangira bwangu bigasa no kuduhobera!
Ni Data mwiza, yarabimbwiye, ko Itajya igambirira guhana, ariko tubiyihatira iyo dukomeje kwirundumurira mu nzira z’ibyaha.

Ihora yifuza ko tuyigarukira , kugirango tudahura n’ibihanzo byayo. Yanyibukije kandi iby’igihe cy’abisirayeli yakomeje kujya ibabwiriza kureka inzira zabo zo gukiranirwa ngo badahanwa.

Nahumu 1:3. Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n’urubanza. Inzira y’Uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk’umukungu utumurwa n’ibirenge bye.

Yampaye igihamya cy’urukundo rwayo, ko Ishaka ko buri wese ajya mu IJuru ni nako yatanze umwana wayo ngo apfe urupfu rubi kubw’ikiremwamuntu.

Iradukunda cyane kandi ishaka ko tujya mu Ijuru.

Uburyo ishaka ko buri wese abana nayo ititaye kubyaha dukora. Nyamara impamvu ITATWEMERERA KURYINJIRANAMO IBYAHA ni uko Yera. bityo ntibasha kwihanganira icyaha , kuko bidashoboka ko icyaha cyinjira mu ijuru. Upfuye ufite ibyaba biba bivuze ko uzaba umunyabyaha iteka ryose.

Nubwo Imana iba ishaka ko tujya mu Ijuru , ariko kubera icyaha ntibyashoboka ko umunyabyaha ajya mu Ijuru, icyaha kizana ubwigomeke, bityo hagize uwinjirana icyaha mu Ijuru, byamutera ubwimeke buzanwa n’icyaha.

Abagalatiya 5:9. N’ubundi igitubura gike gitubura irobe ryose.

Bityo rero hagize icyaha cyemererwa kwinjira mu IJuru cyakongeza byiza. Nubwo Imana idukunda rwose, upfanye ibyanye ibyaha ntiyatuma uryinjira.

wahisemo kurimbuka ukiri muzima , bityo nayo izakureka ujye aho wihitiyemo.

Kuko Imana idukunda cyane, ntiyohereje umwana wayo kuduciraho iteka ahubwo yaje kudukiza.

Twe tukiri bazima, dufite amahirwe menshi yo kuva mu byaha tukagarukira Yesu , ahora aturamburiye amaboko. Imana ni Imana nziza, niyo kamere yayo y’ubumana kuba nziza!

ndi mu cyumba cyanjye nsenga , hari hashize akanya maze gusenga ntangira kumva Ijuru rifunguka mu buryo bw’Umwuka, nibwo numvise urukundo rutangaje rw’Imana rwicubanura. Byari byiza cyane kuko ubwo byabaga, Nahise numva uburyo Imana ari nziza rwose.

Simbasha kubona icyo nasimbuza ijambo “NZIZA” ngo ngo mbashe kubasobanurira uburyo ari nziza ntibihagije uburyo muri Kamere yayo ari nziza nk’uko yambashishije kubyumva.
Ibyo yambashishije kumva byose icyo gihe, byari Urukundo Rutangaje cyane(abantu bose , waba uri umukristo cyangwa ugitwatwa n’iby’isi), ko ari Imana Data itangaje kandi ko tuba dutekanye turi muriyo, kandi Twayizera cyane kurusha uko twakwizera ababyeyi bacu bo mu isi. Ihora ishaka kugendana natwe kandi igahora idutegereje kugeza ubwo dufata umwanzuro wo kuyisanga.

Ihora yiteguye kutwakira Kuko Iradukunda rwose pe!

ZIPORAH.

Post a comment