No comments yet

UKO ABURAMU YASUHUKIYE MURI EGIPUTA AKAHAKURA UMUJA WARI UMUKOBWA WA FARAWO N’IZAHABU N’ABAGARAGU. MAY 17, 2017

Mugihe kimwe hateye inzara I Kanani hose, bituma abantu batabasha kwihanganira kuhaguma kuko inzara yabicaga bigacika. Nuko aburamu arikora n’ibye byose asuhukira muri Egiputa ahunze inzara. Baragiye bageze Mitizireni bahamara aigihe baruhuka kubera ko urugendo rwari rumaze kuba rurerure n’umunaniro ukaba wari wose.

Aburamu yikomejeho umugore we Sarayi kubera ko yari mwiza cyane. Aburamu abwira umugore we Sarayi ati mfite impungenge ko abanyegiputa bazanyica bakagutwara kubera ubwiza buhebuje Imana yakuremanye. Kandi muri \egiputa hakaba nta kubaha Imana kuharangwa. None rero kugira ngo utanyicisha nkuzize ukubaza wese icyo dupfana ujye umubwira ko uri mushiki wanjye.

Ayo magambo Aburamu ayabwira abo bari kumwe bose, ndetse abwira na Loti ati ukubaza kuri Sarayi, umubwire ko ari mushiki wa Aburamu. Nubwo yari amaze kwihanangiriza abantu be bose ntiyigeze yizera ko batamuvamo, ahitamo gushyira Sarayi mu isanduku ayihisha mu bintu bye dore ko yari atunze byinshi.

ABURAMU ATANGA ICYACUMI BWA MBERE YAGITANZE KWA FARAWO

Maze Aburahamu ahaguruka MITIZIREmu yerekeza muri Egiputa. Kwinjira mu mujyi byarabagiye kuko basanzqw urinzwe cyane maze abarinzi babwira Aburahamu ko kugirango yemwerwe kwinjjira muri uwo mujyi agomba kubanza gutanga icyacumi cy’ibyo afite byose n’abantu be. Nawe abigenza atyo.
Abantu bari kumwe na Aburamu bageze ku gasanduku Aburamu yari yahishemo Sarayi abarinzi b’uwo mujyi baba baramubonye. Barabaza bati ni ibiki biri muri akogasanduku tutigeze tumurikirwa? Nuko rero nako ugapfundure uhe umwami icyacumi cy’ibintu birimo byose. Nuko Aburamu arababwira ati iyi sanduku sinyifungura ariko ibindi biguzi muyinsabaho ndabibaha byose. Baramusubiza bati ihishemo amabuye y’agaciro kenshi none yipfundure uduheho icyacumi cyayo.

Ababwira ko ibyo bifuza byose abibaha ariko ko batamufungurira isanduku nuko icyegera cy’umwami gikoresha imbaraga bafungura iyo sanduku basangamo umugore w’igitangaza.

Bakimara kubona uwo mugore w’igitangaza, abantu bakomeye bose ibikomangoma n’abagaragu baza kureba uwo muntu utangaje cyane utigeze ubaho. Nuko icyegera cya farawo kiriruka kijya kumubarira inkuru cyabonye zose. Nawe ahita atanga itegeko ko bamumuzanira, maze baramumushyira. Ubwo Farawo agikubita amaso Sarayi, ibyishimo biramusaba, ahita agororera abamuzaniye iyo nkuru nziza y’uwo mugore w’akatarabpneka. Ubwo umugore bamujyana mu rugo rwa Farawo Aburamu nawe asigarana agahinda k’umugore we bamwambuye, asenga Imana ngo imukure mu maboko ya Farawo.

Nuko Sarayi nawe arasenga, abwira Imana ati “wahagurukije Aburamu mu gihugu cy’iwabo ukamubwira kujya mu gihugu cy’I Kanani, ukamusezeranya ko nagendera mu maso yayo azahirwa muri byose,none twahagurtse iwacu tujya mu bihugu by’amahanga aho abantu baho batigeze bakumenya, naho turahava tuje aha kuber inzara yabaye akaga. None rero Mana ndagusabye uturind amaboko y’aba batwigabije kandi ubikirere kwiyubahisha, nuko Imana yumva isengeso rya Sarayi, yohereza Malayika kugobotora Sara mu maboko ya Farawo.

Nuko umwami araza ahagarara imbere ya Sarayi, malayika nawe ahita aza abonekera Sarayi aramubwira ati : ntutinye kuko Imana yumvise gusenga kwawe. Maze Farawo abaza Sarayi ati uriya mugabo mwazanye aha ninde? Maze Sarayi nawe aramusubiza ati ni musaza wanjye.

Farawo aravuga ati, tugiye guhita tumugira igikoerezwa, kandi bamugirire ibyiza byose nzategeka,ako kanya Farawo ahita yoherereza Aburamu Zahabu n’umuringa n’andi mabuye y’agaciro menshi nk’uko Farawo abitegetse aba ariko bigenda. Maze ategeka kandi ko Aburamu bamuzana mu nzu y’umwami hanyuma uwo mugoroba Aburamu ahirwa cyane kuri Farawo.

Nuko Farawo atungurwa no kubona ibyago bimugwira, ahita yibwira ko bitewe n’uwo mugore ahita mwitaza amugendera kure cyane amubwira amagambo yo kumutaka. Arangje aramubwira ati ndakwinginze mbwira neza iby’uriya mugabo mwazanye hano, nuko \sarayi amusubiza ko ari umugabo we. Ati nakubwiye ko ari musaza wanjye mbere kuko natinyaga ko wamwica umumpora , nuko Farawo ajya kure cyane ya Sarayi, nuko nawe ibyorezo yatewe na malayika birahagarara no ku b’inzu ya Farawo bose bikurwaho. Nuko Farawo ahita amenya neza ko yahanwe kubera Sarayi, ibyo yabonye biramutangaza cyane.

Nuko bukeye ahamagaza Aburamu aramubaza ati ibyo wankoreye ni ibiki? Kuko wambwiye ko ari mushiki wawe nanjye nkaba anari ngiye kumugira umugore, maze ibyago bikangwirira n’abo mu rugo rwanjye rwose?

HAGAYI UMUKOBWA WA FARAWO YAMUHAYE ABURAMU NGO AMUBERE UMUJAKAZI
None rero, dore umugore wawe,mujyane umvire kubutaka tutarinda gupfa twese tuzize uyu mugore. Nuko Farawo afata andi matungo menshi ndetse n’abagaragu abiha Aburamu yongeraho izahabu n’umuringa amusubiza umugore we Sarayi. Nuko Farawo afata umukobwa we yari yarabyaranye n’inshoreke ye aramubwira ngo amujyane ajye amukorera kugirango hatazagira ibindi byago byazabakurikirana kubera Sarayi. Nuko ABuramu ava muri Egiputa Farawo amuha n’abandi bantu benshi bo kumuherekeza ariko ntibigeze basubira inyuma bajyane na Aburamu.
Nuko Aburamu asubira mu gihugu cy’I Kanani aho yari yarubatse igicaniro akahabamba n’ihema bwa mbere.

IBYO ABURAHAMU YAPFUYE NA LOTI AKAMUSABA KO BATANDUKANA

Loti umuhungu wa Harani mukuru w Aburamu, yari amaze kugira amatungo menshi nawe, abashumba benshi n’ibindi, kuko yari yaragize umugisha kubera Aburamu. Abashumba ba Loti n’aba Aburamu bakairana intonganya,kuko imukumbi yabo yari minini bikagorana ko bakomeza kuba hamwe bityo n’urwuri ntirwari rugishoboye kubakwira kubera ubwinshi bw’amatungo.

Iyo abashumba ba Aburamu baragiraga amatungo, ntiboneshaga imyaka y’abaturage bo muri icyo gihugu. Ariko abashumba ba Loti baroneshaga. Nuko abaturage baho bakabibona buri munsi, nuko baza kuregera Aburamu ibyo abashumba ba Loti babakorera. Nuko Aburamu abwira Loti ati ibyo unkorera ni ibiki ko unteranya n’abaturage b’iki gihugu kuko abashumba bawe baboneshereza imyaka? Uyobewe ko ndi umwimukira n’umusuhuke muri aba banyakanani none kuko ukora ibyo? Nuko Loti nawe ntuyumvira Aburamu ngo agire icyo akosora ku minbanire n’abanyakanani benigihugu,bimara iminsi myinshi yaranze kumva. Arinako abaturage b’I Kanani bakomezaga kuregera Loti n’abashumba be Aburamu.

Nuko Aburamu abwira Loti ati uzageza ryari kumera igisitaza muri aba baturage b’ I Kanani? Nuko rero ntihakomeze kubaho intonganya kuko turi abavandimwe. Ndagusabye ngo dutandukane, nuko ugende uhitemo ahantu wishimira kuba hamwe n’abantu bawe n’amatungo yawe, ariko ntihagore ahandi tuzongera guhurira. Kandi ntuterwe ubwoba no gutandukana nanjye, gusa uzajya agira ikibi agukrera jya uhita ubimbwira najye nzaguhorera.

Aburamu akimara kuvugana na Loti, nawe yubura amaso yitegereza ikibaya giherere uri Yorudani ko kinetse, kandi gifite ururi rwiza cyane ku mukumbi we. Nuko Loti aragenda ajyayo asiga aAburamu ajya agutura I Sodomu, guhera ubwo baratandukana.
Nuko Aburamu yerekeza mu kibaya cya Mamure ariho Heburoni, nuko ahashinga ihema rye, ahamara imyaka myinshi.

Post a comment