No comments yet

MUBAFATE BOSE NTIHAGIRA UBACIKA (Igice cya kabili).

MUBAFATWE BOSE NTIHAGIRE UBACIKA! IGICE CYA KABILI ARI NARYO HEREZO.

ABEFESO 6:12. Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri, ahubwo dukirana n’abatware n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru.

ABAPASITERI
Satani aravuga “MWA bapasiteri banjye mwe, mugire insengero nk’ahakorerwa iby’isi hasanzwe. Ariko abandi mwiyoberanye muse nabakora nk’aho mudakunda iby’isi. Ariko iyo musenga mujye mwaturira imivumo kubo muyoboyekugirango hatazagira uwo muribo uhinduka. Ntibazigera bamenya ko arimwe mubikora.


Mu nsengero zanyu mujye mwigisha ibintu bimwe bidasanzwe munongeremo inyigisho zanjye. Tuzafata abo batamutwe batajya basoma Igitabo Cyera. Ntibazigera bamenya ikitagenda maze bakomeze kuza. Bazemera ibyo mubabwiye byose. Tuzafata abo bakristu batagira Umwuka Wera. Hamwe munsengero zanyu mubereke ko nta kibazo uko bakwifata kose,bazajya mu Ijuru. Mumnye ko Uwera wese ariwe uzajya mu Ijuru abo bose muzabafata baze mu kuzimu. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH! Nibyo imigambi yacu iri gukunda cyane kuruta uko twabitekerezaga!.bazaba umusaruro wo mu bwami bwanjye bose ntawe uzaducika. Muyobye n’abapasiteri b’ukuri batekereze gutya nabo bigishe inyigisho zacu.

Mubacengezemo inyigisho zacu nabo bazigishe. Munyigisho zanyu zanyu mujye mwigisha ko kugirango ujye mu Ijuru bisaba gusa kuza mu rusengero bihagije.muyindi minsi bajye bikorera ibyo bashatse byose bazajya baba bankorera njye umwami wabo! Mushyire ibimenyetso byaCu( Satani) mu nsengero zabo ntibazabimenya. Ibyo bazabazirikira muri izonsengero kuburypo batashobora kuzivamo, kabone nubwo bazaba baramaze kumenya ukuri bakumviye ahandi.

Izo njiji ntizizi gusenga Imana yazo mu buryo bwa nyabwo nzabajyana bose ikuzimu. Ndarahiye ko ntazaruhuka ntarabageza ikuzimu. Nzakoresha uburyo bwose n’amayeri yose ariko bose mbazane ikuzimu. Nanga ikiremwamuntu ariko cyane cyane abo bakristu. Nanga ndetse nababa batarasobanukirwa neza ibyo bashaka.
Bavuga ko ari abana b’Imana nyamara baracyakunda ibintu byacu.iyo basenga baduhamagarira gusukwaho umuriro nyamara amazu yabo aracyuzuyemo ibintu byacu.Nta n’Ijuru bateze kujyamo Uwera ntashobora kubakira. Abo ni abanjye nzababurana igihe cyose bakimara gupfa kuko ni abanjye. Ndetse n’ibintu byacu batunze bigaragaraza ko ari abacu.Bibwira ko ubuzima ari umukino, babumaramo imyaka 18, 30, 80 binezeza ariko bazamara ibihe bidashira tubababaza ibihe byose kandi nabi. HAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA!
Mukore ibintu byacu neza cyane kuburyo nabo bavuga ko ari ab’Uwera bazabyifuza bakaba abacu.nibahumbya gato, mubace murihumye bisanga hano. Mukoreshe iki na kiriya mubagushe.”

Dukwiriye gusabirana niko Yesu yatubwiye ngo dusengerane. Satani n’abadayimoni barakora bataruhuka ariko abakristo bariryamiye. Ubwami bw’umwijima bukora butaruhuka ariko abakristo bariyicariye bararangaye ntibabyitaho. Igihe cyo kuruhuka ntikiragera turi mu mahinana y’urugamba. Abakina neza nibo batsinda kandi iyi ni intambara yo kurwanira ubugingo bwawe. Bibiriya itubwira kwambara intwaro z’Umwuka. Umwanzi afite intwario igihe cyose ntajya azirambika hasi.

MUBAFATIRE MU NSHUTI

Luciferi yakomeje aha amabwiriza abakozi be: “ mubagire inshuti mutangire kujya mubashuka buhoro buhoro. Batangire kujya birirwa mu tugambo ndetse no mu nsengero. Aho kuba abera nk’uko byanditswe:
YAKOBO 1:26. Umuntu niyibwira ko ari umunyadini, ntagenge ururimi rwe ahubwo akishuka mu mutima, idini ry’uwo muntu riba ari ubusa.
Mubigishe kujya bareba amafilimi y’isi. Mubabaze impamvu batayareba. Mubagire injiji kandi batanire kujya babemera igihe babasuye. Buhoro buhoro bazatangira kujya babikorera mu mago yabo ubwabo. Ntibazigera bamenya ko mufite umugambi wo kubakoresha ibyo byose. Mukwirakwize ibintu byacu. Mubatere kuba ba nyamujyiryanino, bityo kwizera kwabo kuzatangira kujegejega kubera ibintu byacu bakoresha bifitemo rukuruzi dutangire kubakoresha.

Batangire amakimbirane, mwegere abafite abagore bityo abagore babo mutangire kubashuka maze mu bakure mu nzira. Aho gusenga bazatangira gushaka kurwana namwe n’imbaraga z’umubili maze batakaze kwera/ gukiranuka kwabo. Inshuti zanyu mukore kuburyo zihangayika igihe cyose zitababona hafi,maze mubabwire ko ubuzima ari buto ko bakwiye kubunezerwamo kugipimocyo hejuru gishoboka batisondetse. Batangire kwiga kunywa itabi, kunywa inzoga, ubusambanyi batangire gutwarwa n’indirimbo ndetse na filim z’isi ndetse n’ibindi bibi byose bajye babikora bihishe ababyeyi babo. Mubumvishe ko batazigera bapfa mubahuze bakunde iby’isi cyane. Kuburyo batazigera bagira akanya ko gutekereza kuri wa Wera ( Imana ) kuko byatuma mujya mu kaga. Mujye mubahuza bahorane n’inshui zabo igihe cyose.

Ariko nanone mukore nk’aho mukunda kujya gusenga kugirango batazabavumbura.

Abaramyi bo mu isinagogi

Bamwe muri mwe mujye mujya mu nsengero. Mwigire abanyamasengesho bakomeye bagira iyerekwa nyamara ari uburyo bwo kubayobya. Muteze ubusambanyi n’ubwibone mu makorali hamwe nay a ma “Worship teams”. Aha niho nzafatira abadanga bose!
Mu bihangano byose mujye mwandika inkuru z’ubusambanyi gusa. Mujye muzigurisha ahantu hose ku mihanda ku gicirogito cyane. Maze mureke bazisome batangire gucumura. Icyo nicyo gituma ubwami bwanjye bukomeza kwaguka!

INGANDA.

Imisatsi y’abadayimoni ikunzwe cyane n’igitsinagore.

Nyuma y’inama nabonye Satani yinjira mu kindi cyumba maze Yesu nanjye twari kumwe turinjira. Icyo cyumba cyari gikonje cyane harimo aho bakiriza imashini n’aho bazizimiriza. Nabonaga hameze nkomu ruganda. Nabonyemo imbwa z’amabara atandukanye. Nkibirebesha amaso mbona ubwoya bw’izo mbwa butangiye kuzamuka ari umusatsi muremure. Ntibwari ubwoya bw’imbwa ahubwo byari umusatsi muremure, nabonaga Atari kamerano(naturel) ahubwo wari umukorano (artificial). Izombwa bari abadayimoni ubwo niko umusatsi utangiye gukura, ugera hasi wari muremure cyane. Ndetse umwe muri wo ni bakwinda kwita umusatsi wo muri Brezil ariko sibyo wari uw’abadayimoni. Wari mu moko ndetse n’amabara atandukanye. Andi madayimoni atangira kuwogosha akawupakira mu mapaki yawo. Mbona undi mudayimoni yicaye maze nawe atangira kumera umusatsi mu kwaha(inshakwaha) ndetse no ku myanya ndangagitsina ye. Naguye mu kantu! Byabaga mbirebesha amaso yanjye. Mana Weeee!

Iyi ni ibyo abantu bashyira ku mitwe yabo, biva mu bwami bw’umwijima. Maze Satani atangira gusenka avuga ati; “Mureke twiremere umuntu mu ishusho yacu, tumuhe icyubahiro cyacu maze ase natwe!”
Satani azi neza neza ibyo Imana ninabyo aha abantu. Ubu ni uburyo bwo kubajyana ikuzimu. Uyu musatsi w’umukorano nta masengesho abaho wasenga ngo uweze kuko ni icyaha kuwukoresha. Ntushobora kuvuga uti: ‘reka nsengere iri tabi maze ubundi nditumure!’ imana ibyanga kubi nawe ugomba kubigendera kure. Maze abandi badayimoni bogosha ya misatsi kuri zambwa maze bakayishyira mu mashini zayikataga mu burebure bw’ibipimo binyuranye. Mbona abagore bensho bicaye hai y’izomashini bafite imisatsi yo kugurisha. Ntibagaragaraga nk’abadayimoni ariko kandi wabonaga mu maso habo hatagaragaza ibyishimo na gato. 
Nsobanuza Yesu arambwira ati “ abo ni abantu bafashweho ubugwate bavuye ku isi, babazana hano mu buryo bw’umwuka. Hari abantu mwumva baburira irengero burundu, nyamara bazanwa hano n’abadayimoni na nubu nibo baza gukorera Satani. Icyabakura aha ni amasengesho gusa. Sibo bantu nabonyeyo gusa ahubwo ababagayo buri wese yakoraga umurimo ujyanye n’ubumenyi asanganywe. Bakoraga vuba cyane kuko batinyaga abadayimoni. Nabonaga bakora n’utugofero tw’abagore ditto bashyira mu musatsi( hair wigs) maze batwambika ibishushanyo bakora (mannequins) babipimagaho bagakatisha imakasi ngo barebe ko bikwirwaho neza. Ibi byose byakorwa mu rwego rwo kugusha umwana w’Umuntu. Ntimuzagwe muri iyi mitego, dore murabimenye!

Bibiliya iravuga iti:
1 Petero 5:8. Mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk’intare yivuga ashaka uwo aconshomera.
Iyo Imana ituburira si uburyo bwo kudukanga ahubwo iba igira ngo dukanguk tube maso twe kwirara kandi tukiri ku rugamba. Bibiliya iratubwira ngo dusenge ubudasiba, kandi turwanye Satani nawe azaduhudunga. Izo nizo ntwaro zo gusenya ubucakura n’amayeri y’umwanzi. Dukomeze dukure mu Mwukadusengera kandi n’abo bakiri mu Mwijima.
########birarangiye#########

Post a comment