No comments yet

KUGIRANA UMUBANO NTA MAKEMWA N’IMANA

Yakobo 4: 7. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani, na we azabahunga.
8.Mwegere Imana na yo izabegera. Yemwe banyabyaha, nimukarabe. Namwe ab’imitima ibiri, nimwiyeze imitima

UBUTUMWA BWA YESU KU ITORERO RYE

“ si ndi Imana ya kure cyane yo kujya murebera hejuru cyane iyooo mu bicu. Abantu benshi bambonamo Imana yibereye ahantu iyo kure irindiriye kuza kubahana kubera ibyaha mukora. Oya. Ndi Imana ibayobora inzira yo gukiranuka kandi nkagororera abanyubaha kuko muri abana banjye. Umubyeyi mwiza wese asubiza mu nzira nziza umwana we akunda, iyo agerageje gutana/kuyoba.

Abantu bacitse intege zo kunkorera kubera uburiganya bw’Umwanzi Satani. Mba muri mwe mbatuyemo.
Yohana 17:23. Jyewe mbe muri bo nawe ube muri jye, ngo babe umwe rwose, ngo ab’isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk’uko wankunze.
Matayo 28:20. mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y’isi.”

Nita ku mibereho yanyu, ntimukanyirukanishe imirimo mibi. Numva ibiganiro mugira byose mu buzima bwanyu bwa buri munsi, byose mbyitaho. 
Imigani 15:3. Amaso y’Uwiteka aba hose, Yitegereza ababi n’abeza.

Yesu akomeza agira ati: “ abantu banjye bayobejwe n’ubuhanuzi bw’ibinyoma bitewe nuko batamba hafi, ntibazi Ijwi ryanjye. Musenge bityo muzasenya imigambi yose ya Satani. Abantu baretse kunshakana umwete,ntibagisoma Ijambo ryanjye(Bibiliya) , ntibagisenga ngo babane nanjye umwanya munini buri munsi. Nicyo gituma bataamenya. Iyo baza kumenya nta muntu wundi waza kubabeshya ibyanjye kuko baba basanzwe banzi neza. Kandi babasha kumenya Ijwi ryanjye ubwo mba mvugira mu kanwa k’abakozi banjye. Sinazanywe no kunezeza ab’isi ahubwo nazanywe no kubakirirza ubugingo. Abantu batananzi bakomeza kunyibeshyaho banyita uko ntari. Bampa inyito zitarizo zijyanye n’amarangamutima yabo nyamara siko njye ndi.”
‘Ntibazigera binjira mu bwami bwanjye. Barangije kwifungiraho umuryango, nyamara ndacyashaka kubafungurira baramutse bagarutse kare.’

Bamwe bavuga ko ntareba imyambarire ndeba imitima. Nyamara ikiri ukuri ni uko uwo bavuga batyo Atari njye ahubwo bafite undi yesu wabo.(habaho ba Yesu benshi bakoreshwa mu buryo bwo kuyobya abantu; hariho Jesus de Londre, Kristu Roi aba bose ni abadayimoni si Yesu Kristo) Iyo siyo kamere yanjye, Njye ndera kandi ngakiranuka. Ndi Imana Yera. Ndababwira ukuri ko niba uri umujura mu mutima , biraza bikagaragara n’inyuma. Niba uri indaya /umusambanyi mu mutima n’inyuma niko uzaba umeze niyo shusho uzagaragaza. Ni gute wangiza urusengero rw’Imana wirwa wanitse ibice by’umubiri waweku gasozi byagombye kuba bitanikiye isi yose? Warangiza ngo nyamara mfite Umwuka Wera? Niba umwuka wera utuye muri wowe agushishikariza gukora imirimo y’umwijima wagushije ishyano! Niba icyakabaye umucyo aricyo cyabaye umwijima urumva kugwa bitari kure. Uzagwa ugere mu kuzimu nta kabuza kuko so Satani aragutegereje!

Bamwe bavuga ko hari ibyo nabahishuriye, abana bo kurimbuka! Hari ba kirisitu benshi b’ibinyoma boherejwe kuniga intama no kuzimira bunguri. Mbwirira ubwoko bwanjye bongere ibihe byo gusenga kandi bagenzure imyuka yose. Sinzigera nanirwa na hato kubatabara.
N’ubwo waba ugoswe n’abantu ijana boherejwe kubagusha, nzahagurutsa umuntu wanjye uri hagati muribo, nibwo bazamenya ko ndi Imana. Satani azabona ko ndi Imana kandi ko ntawabasha kuvuvunura intama zanjye nzifite mu kuboko kwanjye. Mwibere mu isengesho. Ntimube abanyabwoba ahubwo murwane kuko nabahaye intwaro zikwiye urugamba rwose;
Abefeso 6: 10. Ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z’ubushobozi bwe bwinshi.
11.Mwambare intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n’uburiganya bwa Satani.
12.Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri, ahubwo dukirana n’abatware n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru.
13.Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe.
14.Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk’icyuma gikingira igituza,
15.mukwese inkweto, ari zo butumwa bwiza bw’amahoro bubiteguza,
16.kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk’ingabo, ari ko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro.
17.Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n’inkota y’Umwuka ari yo Jambo ry’Imana,
18.musengeshe Umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw’ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose.

Iyo ugize ubwoba uba uhaye urwaho Satani nawe akakogeraho uburimiro. Ntukabone ibizira byuzuye iyi si yose ngo bigukange. Ntukabone uburyo yahumanye ngo ugire ngo ntaho wahungira Satani yagufashe mpiri oya!

Iyo aza kuba yaragufashe ntaba akurwanya. Aguhiga buri munsi. Ntugaterwe ubwoba n’ibihanurwa ngo ube mu gihirahiro ahubwo hanga amaso kuri njye. Uzabona ibyiza kabone n’ubwo utuye mu isi iyoborwa na Satani. Mpanga amaso uzasubizwa ibibazo byawe byose. Icyo nshaka ni uko mumarana najye igihe kinini mu isengesho kugirango murusheho kunsobanukirwa. Bityo muzajya mufunga umunwa Satani asigare akozwe n’isoni.

Ko isi ifite ingendo yayo, kuki mwebwe mutagira iyanyu itandukanye n’iyi si? Ndashaka ko abana banjye baguma muri njye kandi bakabaho bashyitse mu by’Umwuka. Nshaka ko abana banjye banyegera.

Iri ni isezerano ryo mu minsi y’imperuka, ubwo umwuka wera azabasukwaho. Ndi hafi yanyu si mbari kure”.

Ndetse n’igihe Yesu yatwerekaga na mukuru wanjye Rachael ikuzimu bwa mbere, yashakaga ko tugira mahoro. Twari twagize ubwoba bwo kureba ikuzimu dukomeza gutakambira Yesu ko tudashaka kureba ikuzimu. 
Maze aratubaza ati: “ muratakishwa n’iki nk’aho mbajyanye ikuzimu kubahana? Ndabakunda sinabikora. Ijambo ry”Imana rivuga ko twahamagariwe agakiza Atari umujinya w’Imana. Gihanamu ntiyashyiriweho abana b’Imana ahubwo yateguriwe abatumvira Imana bose. Igihe kimwe njye na mukuru wanjye twasengeraga umwana muto turi muri imuhira. Umubyeyi umwe yari yatuzaniye umwana muto cyane wari ufiet ikibazo cy’ubuhumekero ntiyabashaga no kurira. Umwana tumaze kumusengera atangira guhumeka neza, hari abamalayika benshi mu Ijuru bahita bavuga ngo HALELUYA. Bashimira Imana yari ikijije uwo mwana. Byaradutunguye kubyumva, ntitwabitekerezaga twumvise amajwi yabo bashima Imana. Byaradushimishije cyane maze turavuga tuti Mana turashaka kubumva nanone. Twabivuze tudatekereza ko twabumva nanone dutungurwa n’uko twongeye kubumva! Imana iradukunda twe abana bayo cyane.

Yaratubwiye ngo nirwo rugero rw’ubusabane hagati ye n’abana be ashaka igihe cyose. Ibi wabigeraho uhora usenga Imana, uyishima kandi uyihimbaza. Usoma Ijambo ry’Imana, usenga wiyirije ubusa, uvuga ubutumwa ku batarayimenya.
Ugakora ibi byose ubudasiba. Iyi niyo mibereho ikwiye kuranga buri mukristo. Umuntu nakomeza gusoma Ijambo ariko ntakore ibyo bindi tuvuze hariuguru ntazagira ubusabane n’Imana nk’ubu ngubu.

Yakobo 1: 22. Ariko rero mujye mukora iby’iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka,
23.kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo, ameze nk’umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo.
24.Amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa.

Isezerano risanzwe ririho ariko bishoboka gusa kuri bamwe begera Imana kenshi.

####Iherezo###

Post a comment