No comments yet

INTABIKOZWA NA NYIRANTABWIRWA.

Ndabasuhuje mu izina ry’Umwami Yesu Kristo. Tugiye kuganira gato mu magambo make y’ingenzi ku munyabugingo.

Luka 10: 1. Hanyuma y’ibyo Umwami Yesu atoranya abandi mirongo irindwi, atuma babiri babiri ngo bamubanzirize, bajye mu midugudu yose n’aho yendaga kujya hose.

Mariko 6:8. Abihanangiriza kutajyana ikintu cy’urugendo, keretse inkoni yonyine ati “Mwijyana impamba cyangwa imvumba, cyangwa amakuta mu mifuka yanyu,

Umubwiriza 4:9. Ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by’imirimo yabo. 10. kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa, aba abonye ishyano. 12. Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w’inyabutatu ntucika vuba.

Ubutumwa buri muri aya masomo yose ari aha, aratubwira kutagenda wenyine, kutaba wenyine, kutigunga, kuko uri kumwe n’abandi mugira imbaraga. Icyo nicyo Imana idushakaho. Ibinyuranye nabyo biva kuri Satani kuko we icye ni ukuducamo ibice iyo byemeye niho agira imbaraga. Iyo abantu badacitsemo ibice bakumvikana babana amahoro umururumba n’amashyari bigashiraho burundu. Nibyo bikwiriye abantu b’Imana muri rusange, n’abana b’Imana by’umwihariko.

Matayo 22:11. “Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w’ubukwe. 12. Aramubaza ati ‘Mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w’ubukwe?’ Na we arahora rwose. 13. Maze umwami abwira abagaragu be ati ‘Nimumubohe amaboko n’amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, ni ho bazaririra bakahahekenyera amenyo’.

Aha handi haratubwira ikigomba kuranga umuntu bitewe n’aho ari. Niba uri mu kibuga cy’imikino hari imyambaro y’abakinnyi. Niba uri mu gihugu cy’amahanga hari icyangombwa kikuranga, niba uri mu rusengero hari uko wambara usibye ko byo, ku bakristo nyakuru nta cyakabaye gutandukanya wowe wo mu rusengero na wowe ugeze hanze.

Imihanda igira amategeko agenga abayikoresha, None rero reka tuvuge ku rugendo. Twasomye ko dukwiye kugenda turi babili, none rero benedata ndababibutsa ko mu kwiye kugira ubwenge mukirinda kwirara kugirango mudaha Satani urwaho. Icyo nongera nicyo cy’ingenzi ku bakunda kugenda nijoro, mwirinde kugenda umuntu ari wenyine nubwo haba ku matara cyangwa ahahurira abantu benshi nta muntu muri kumwe muziranye kandi aguhozaho ijisho nawe umuhoza ijisho. Satani ahagurukiye guteza akajagari mu mitima y’abantu nubwo nta munsi atabikora ariko ubu ho, bigeye kuba umwihariko.

ABANYESHURI N’ABAKOZI B’IBIGO RUNAKA: Hari abagendana amakarita y’akazi, abandi bakagendana amakarita y’ishuri gusa bakumva bihagije. Icyo kwitonderwa ni icyo ngicyo niba ufite irangamuntu ntikakuveho kandi bisanzwe ari itegeko. Ibya Kayizari muhe Kayizari igihe abibabajije n’Imana ibasange mu mwanya umwe igihe ibagendereye.

Muri rusange mwirinde kugandana ibintu by’agaciro nijoro, ariko cyane cyane ubaye uri wenyine byo ni bibi cyane.

Abana b’abantu bazakwizeza ko bagucungira byose ariko barakubeshya, kuko barasinzira ariko Imana ntisinzira.

Zaburi 121.

Mugire ibihe byiza.

Post a comment