No comments yet

IGITABO HENOKI YANDITSEABURIRA URUBYARO RWE (IGICE CYA GATANU ARI NACYO CYA NYUMA)

92. Iki gitabo cyanditswe na Henoki yuzuzamo amagambo y’ubwenge, acyandikira abana be bose bazatura ku isi. kugirango ab’iisekuruza bizaza bazabeho mu gukiranuka kandi bababye amahoro. Ntuhagarikwe umutima n’ibihe, kuko Uwiteka yashyiriyeho ikintu cyose igihe cyacyo. Kandi Uwiteka Imana izazura abagendera mu nzira yo gukiranuka bose. Kandi inzira ze zizamugeza mu byiza bidashira.

Azaba umunyamahirwe umuntu wese ukiranuka, kanid azahabwa ubwiza bw’iteka ryose. Azahabwa ububasha kugirango abeho mu byiza no gukiranuka. Kandi azagendera iteka mu mucyo wo gukiranuka. Ibyaha byose bizazimirira mu mwijima iteka ryose, kandi nta na kimwe kizongera kwibukwa ukundi. ‘None rero mwana wanjye Metusela, hamagara abavandimwe bawe bose ndetse na beneyonko, kuko Umwuka ampatira kubabwira ibintu byose bizababaho ibihe byose.’

Nuko Metusela ajya guhamagara abavandimwe bose na benewabo bose abateranyiriza hamwe maze abwira abana bose b’abakiranutsi ati “Mwumve mwese ban aba Henoki , amagambo ava mu kanwa ka so, kandi mwumve ijwi riva mu kanwa kanjye. Nkuko mbinginga mbabwira bakundwa, mukunde gukiranuka kanid mukugenderemo. Ntimube ab’imitima ibili ngo mube ba nyamujyiryanino, kandi ntimukifatanye n’abameze batyo, ariko mugendere mu nzira zo gukiranuka gusa bana banjye. Bizabagenza ku byiza,kandi gukiranuka kuzababera umuturanyi. Kuko nziko urugomo ruzagwira mu isi, kandi hakazabaho guhanwa kw’abanyabyaha,ndetse no gukiranirwa kose kukagira iherezo. Nikoko kuzarimburanwa n’imizi yako(gukiranirwa) ndetse n’amashami yose n’uruti bizarimburwa.

Nyuma yabyo kandi gukiranirwa kuzongera kugaruke mu isi,ndetse n’imirimo yose yo gukiranirwa n’urugomo no kuyoba, bizikuba kabili. Kandi ubwo gukiranirwa, kuyoba, ndetse no kwigomeka ku Mana, kuzaba kumaze kugwirirana, ubushukanyi, ubuyobe, gukora ibizira byiyongera, igihano kizava mu IJuru kigwire abo bose bakiranirwa, kandi Uwera Ukiranuka azamanuka umujinya winshi gucira isi urubanza. Icyo gihe kandi urugomo ruzarandurwa, n’imizi yo gukiranirwa yose no gushukana bizarimburwa bikurwe mu nsi y’Ijuru.Ibigirwamana by’abonangiye imitima bazabita, n’insengero zitwikwe n’umuriro, kandi zizakurwaho mu isi yose.

Abimitima yinangiye bazacirwa urubanza rwo gutabwa mu muriro,bazarimburwa n’Umujinya iteka ryose.Nyamara abakiranutsi bazazurwa, n’ubwenge buzazamuka babuhabwe,ubwo gukiranirwa kuzaba kuranduranywe n’imizi, abakiranirwa bose bazicishwa inkota, abatuka Imana bazarimburwa ahantu hose, n’abanyarugomo n’ibyigomeke bizarimburwa n’inkota. None rero bana banjye ndababwira inziro z’abakiranutsi n’inzira z’abanyarugomo. Nikoko ndabibasubiriramo kenshi kugirango mumenye ibizabaho,nuko rero munyumve bana banjye mugendera mu nzira zo gukiranuka , mwirinde inzira z’abanyarugomo,kuko unyura mu nzira z’abanyabyaha azarimburwa iteka ryose.’

IBYAHISHUWE KU BYUMWERU:IBYUMWERU BYA MBERE BIRINDWI

93. nuko Henoki atangira kubabwira ibyanditswe muri bya bitabo,arababwira ati: “ ibijyanye n’abana bo gukiranuka ndetse n’abatoranyijwe bo mu Isi, iby’igiti cyo gukiranuka,ndababwira ntya, nikoko njyewe Henoki ndababwira abana banjye, kuri biriya byambayeho mu Iyerekwa mu Ijuru, n’ibyo nabwiwe n’abamalayika bera,nibyo nigiye ku meza yo mu Ijuru,”Nuko Henoki atangira kubabwira ati: “navutse ndi uwa karindwi mu cyumweru cya mbere igihe urubanza rwari rukirindiriwe. Nyuma yanjye mu cyumweru cya kabili hazabaho gukiranirwa gukomeye, kanid uburiganya buzazamuka icyo gihe azaba ari iherezo rya mbere (Umwuzure) Kandi muri cyo, hari umuntu uzarokoka (Nowa) ibyo nibirangira kanid nanone gukiranirwa kuzongera kugwire, kandi amategeko azaberaho kurengera abanyabyaha.

Kandi ubwo bizaba bigeze mu cyumweru cya gatatu hazabaho umugabo (Aburahamu) azatoranyirizwa kubera igiti cyo gukiranuka mu rubanza, kandi urubyaro rwe ruzaba urwo gukiranuka ibihe byinshi. Nyuma yabyo mu cyumweru cya kane cyegereje, Iyerekwa ry’Uwera kandi Ukiranuka rizasohora itegeko ry’ibisekuruza byose rizabafungira hamwe (urusengero) nyuma yahoo mu cyumweru cya gatanu cyegereje , inzu y’icyubahiro no kuganza (Urusengero rwa Salomo) izubakwa ihame iteka ryose.nyuma yahoo mu cyumweru cya gatandatu, abayirimo bose bazafatwa n’ubuhumyi, kandi imitima yabo yose ikore ibyo gukiranirwa ite ubwenge, kandi muri icyo gihe umugabo (Nebukadineza) azamanuka yegere iyo nzu (urusengero rwa Salomo) itwikwe n’umuriro, kandi imizi y’abatoranyijwe yose izahunga (Guhungira I Babuloni) nyuma y’ibyo mu cyumweru cya karindwi abayobe bazavuka (Abafarisayo, abasadukayo, n’abanditsi) kandi benshi bazakurikiza imirimo yabo, kandi iyo mirimo yabo izaba ari iy’ubuyobe.

Bidatinze hazabaho abatoranyijwe kandi bazaba abatoranyirijwe gukiranuka kw’Iteka ryose (abayuda ba mbere batoranyijwe hamwe n’abakristo) bazahabwa inshuro ndwi amabwiriza ajyanye in’ibyaremwe. [Ese hari uwo mu bana w’abantu Wabasha kumva Ijwi ry’Imana ntakuke umutima? Ninde ubasha kwibaza ibyo Imana yibwira? Ninde kanid Wabasha kumenya imirimo yose y’Ijuru? Hari uhari se Wabasha gusobanukirwa n’ibyo mu Ijuru akareba ubugingo akabuvugisha, cyangwa akamanuka akareba amaherezo yabo agatekereza nkabo cyangwa agasa nabo? Ese hari umwana w’umuntu Wabasha kumenya ubuninicynagwa uburebure bw’isi? ”Ese ninde waba yareretswe ibyo byose?

Hari uwabasha gufindura ubunini cyangwa ubuhagarike bw’Ijuru? Ese hari uwabasha kumenya icyo rihagazeho? Hari uwamenya umubare w’inyenyeri? Cyangwa aho ibinyarumuri bituye?]( Mu by’ukuri abo mu Iteroro rya mbere; igihe cy’intumwa bashobora kuba bari bafite ubu bushobozi, urugero Sitefano yabonye Umwana w’Umuntu yicaye iburyo bwa Se, inyumwa zabonye Yesu yicaye iburyo bw’Imana, abahanuzi benshi n’abahanuzi kazi bagiye babigarukaho mu Byakozwe n’Intumwa.)

IBYAHISHUWE KU BYUMWERU: IBYUMWERU BITATATU BYA NYUMA.

91. Nyuma y’ibyo hazabaho ibindi, icyumweru cya munani aricyo cyo gukiranuka kizahabwa ’inkota (Ijambo ry’Imana) hazabaho urubanza abarenganyagaga abandi bacirwe urubanza hamwe n’abanyabyaha batabwe mu maboko y’abakiranutsi, ibyo bishize bahabwa amazu babiheshejwe no gukiranuka kwabo. Kandi hazubakwa Inzu y’Umwami Ukomeye iteka ryose. Kandi abantu bose bazagendera mu gukiranuka.Nyuma yabyo mu cyumweru cya cyenda , urubanza rwo gukiranuka ruzagera ku isi yose, kandi imirimo yose yo gukiranirwa izaba imfabusa. Isi yose izandikirwa kurimburwa, nyuma y’ibi mu cyumweru cya cyenda mu gice cya karindwi (niba igice cya karindwi ari ikinyagihumbi cya karindwi n’icyumweru cya cumi kikaba impera z’imyaka igihumbi, aha hahura n’irekurwa ry’igihe gitoya rya Satani imyaka igihumbi mu mpera z’ikinyagihumbi zivugwa mu gitabo cy’ibyahishuwe)Hazabaho urubaza rukomeye rw’iteka ryose, aho hazabaho guhorwa kw’abamalayika bacumuye.Nibwo Ijuru rya mbere zivaho burundu,hakabaho Ijuru Rishya, imbaraga zose zo Mu Ijuru zizikuba inshuro zirindwi.

Nyuma y’ibyo hazabaho ibyumweru byinshi bitagira iherezo,kandi byose bizabaho mu byiza no gukiranuka. Nta cyaha kizongera kwibukwa iteka ryose.

GUHAMAGARIRWA GUKIRANUKA

94. Mwana wanjye , ukunde gukiranuka kandi abe ariko ugenderamo, kuko intambwe z’umukiranutsi zihiriwe kandi zizemerwa, nyamara intambwe z’umunyabyaha zizakurwaho kandi zibagirane.Kuko abo mu gihe cyawe hazabamo abanyarugomo kandi bahishuriwe urupfu, bene abo ni abo kugenderwa kure, ntukabakurikire. Ndakwibutsa kandi ko abakiranutsi badakwiye gukandagira mu nzira z’abanyabyaha, cyangwa se mu nzira zijyana mu rupfu, ntukazegere kugirango utazirimbukiramo. Gusa wishakire gukiranuka n’imibereho y’abatoranyijwe kandi ugendere mu mahoro, uzagwiza umunezero. Amagambo yanjye uyakomeze kandi ariyo wibwira mu mutima wawe,kandi uyagundire ngo hatagira ikiyakwibagiza, kuko nzi ko abanyabyaha bazagerageresha ubwenge bw’ubupfapfa , ntukagire umwanya ubaha namba, cyangwa ngo hagire icikugabanyukaho.

AMAKUBA ARINDIYE ABANYABYAHA

Baragowe abubaka ku gukiranirwa n’uburiganya bukababera urufatiro, kuko bazubikwa hasi batunguwe, kandi nta mahoro bazagira. Baragiwe abubakisha inzu zabo ibyaha, kuko urufatiro rwabo ruzahirikwa kandi bazicwa n’inkota. [N’abigwizaho amazahabu n’ifeza mu rubanza bazakurwaho]Muragowe mwa batunzi mwe mwiringiye ubutunzi bwanyu, kandi mu butunzi bwanyu niho muzarimbukira.

Yakobo 5:1. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n’ibyago mugiye kuzabona. 2. Ubutunzi bwanyu buraboze, n’imyenda yanyu iriwe n’inyenzi,3. izahabu zanyu n’ifeza zanyu ziriwe n’ingeseKuko mutibutse Usumbabyose mu minsi yanyu y’ubutunzi mugatuka Imana n’ibyo gukiranirwa. Nuko mwitegure umunsi w’inkota, umunsi w’umwijima n’igihe cy’urubanza.

Yakobo 5:3b…. Ingese yazo ni yo izaba umugabo wo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk’umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y’imperuka.

None rero ndakumenyesha ibi: Uwakuremye azakubirindura, kandi mu kugwa kwawe nta mpuhwe zizabamo,Kandi Umuremyi wawe azagukina ku mubyimba ku munsi wo kurimbuka kwawe.kandi iyo minsi abakiranutsi bazaba baseka abanyabyaha n’abakiranirwa.

Yakobo 4:5. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo “Umwuka uba muri twe urararikira ukagira n’ishyari”?6. Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi ni cyo gituma ivuga iti “Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu.”7. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani, na we azabahunga.

AGAHINDA KA HENOKI: HAGOWE ABAMBAYE UMUBILI BAKORA IBYAHA

95. Icyampa amaso yanjye akaba isoko y’amarira ngo mbaririre, n’amarira yanjye agasandara hasi nk’amasoko y’amazi. Nibura ahari naruhuka umubabaro wo mu mutima wanjye. Ninde wababwiye gukoba abantu mwa banyabyaha mwe. Ntimutinye abanyabyaha mwa bakiranutsi mwe, kuko umunsi Umwe Uwiteka azababagabiza akabashyira mu maboko yanyu, ngo mubacire imanza zihwanye n’ibyo bakoze. Muragowe mwe muvuma abaciwe n’abantu kandi mutabasha kwigarura. Gukira kuzababa kure kubera gukiranirwa kwanyu.Muragowe mwe murenganya abaturanyi banyu kuko namwe muzasarura icyo mwabibye.Muragowe mwe mutanga ubuhamya bw’ibinyoma mu rukiko n’abageresha ibipimo by’uburiganya kuko muzatungurwa n’amakuba mugashiraho. Muragowe mwa banyabyaha mwe murenganya abakiranutsi, kuko muzatangwa mucirwe urubanza rw’imirimo mibi yanyu, kandi muzashyirwa mu murunga uremereye cyane.

UMUSINGI W’IBYIRINGIRO KU BAKIRANUKA N’AKAGA KARINDIRIYE ABAKIRANIRWA.

96. Mugubwe neza mwa bakiranutsi mwe, kuko bidatinze abanyabyaha bazavanwa imbere yanyu, kandi muzagira ubutware kuribo mubakoze icyo mushaka.[Kandi mu gihe cy’amakuba y’abanyabyaha Abana banyu bazagwira kandi baguruke nk’ibisiga byo mu kirere, mu bushorishori bwo hejuru cyane niho hazaba ubuturo bwanyu. Muzajya mumanuka mwinjire mu buvumo bwo mu isi. kandi ubuvumo bukorogoshowe mu bitare buzahora iteka ikibabaza ku bakiranirwa amafi yo mu Nyanja azavuza induru arire ku bwanyu] Aho ntihazaba kurira cyangwa umubabarouwo ariwo wose, kuko gukira indwara kuzaba umugabane wanyu,kandi urumuri rwinshi ruzababoneshereza kandi muzumva ijwi rituje riva mu IJuru. Muragowe mwa bakire mwirundanyijeho ubutunzi mukigira abakiranutsi, nyamara imitima yanyu ibemeza ko muri abanyabyaha, kandi icyo nicyo kizabahamiriza ubwo muzibutswa imirimo mibi yanyu.

Muragowe mwe mumira ingano zitohagiye , kandi mukanywera vino mu bikombe byagutse mugasiribangisha ibirenge byanyu abaciye bugufi kubera ububasha mubafiteho. Muragowe mwe munya amazi y’iriba ryose mwishakiye kuko vuba cyane muzatungurwa no kunamba kuko mwataye amariba y’ubugingo. Muragowe mwe mukora ibyo gukiranirwa n’uburiganya no gutuka Imana: bizababera urwibutso rubashinja ibibi byanyu.Muragowe mwa banyabubasha mwe murenganya abakiranutsi, kuko umunsi wo kurimbuka kwanyu uje. Muri icyo gihe iminsi myiza izazira abakirunutsi mu gihe cyanyu cyo gucirwa urubanza.

IBIBI BIBIKIWE ABANYABYAHA, HAMWE N’ABAFITE UBUTUNZI BWO MU BURIGANYA

97. Mwiringire mwa bakiranutsi mwe kuko abanyabyaha bazatsindirwa imbere y’abakiranutsi.Mwa banyabyaha mwe mubimenye ko Uwiteka Imana ikomeye yibuka gukiranirwa kwanyu, kandi n’abamalayika bo mu IJuru bazishimira kurimbuka kwanyu. Muzabyifatamo muteku munsi wo kurimbuka kwanyu mwa banyabyaha mwe, muzahungira hehe ku munsi w’amateka ubwo mwumva isiengesho ry’abakiranutsi. Ibyo mwavuze bizababera abahamya: “mwari abagenzi b’abanyabyaha” muri iyo minsi amasengesho y’abakiranutsi azagera imbere y’Imana mutebukirizwe kurimbuka.Amagambo yanyu yose yo gukiranirwa azasomerwa imbere y’Uhoraho, kandi amaso yanyu azakorwa n’isoni, kandi azajugunya umurimo wose wakoranywe gukiranirwa.

Muragowe mwa banyabyaha mwe muba mu Nyanja no ku butaka bwumutse, mwibuka ibyo gukiranirwa.Muragowe namwe mwigwizaho zahabu n’imiringa muvuga muti: “”turatunze turakungahaye kuko ibyo twifuza byose twabigezeho none reka dukore ibyo twagambiriye: reka dukusanye imiringa yacu, kuko bamwe ni abagabo bacu mu ngo zacu, n’abanyabigega bacu buzuye nk’amazi” nk’uko amazi atemba agenda niko n’ibinyoma byanyu bizatemba bikagenda, kuko ubutunzi bwanyu butazahoraho ahubwo buzatemba bubacike. Kuko byose mwabibonye mu buriganya, kandi muzavumwa umuvumo ukomeye.

98. None ndabarahiriye mwa banyabwenge ndetse n’abapfapfa mwe kuko muzabona ibyo mwakoze ku isi. kuko mwe abagabo muzirimbisha kurusha abagore. Mukambara imyambaro y’amabara kurusha inkumi. Mu kubaha no mu by’ububasha,mu by’umuringa, mu by’izahabu no mu by’umuhemba kandi n’ibyo kurya bizaba binyanyagira nk’amazi.Kubw’ibyo muzaba mushaka inyigisho z’ubwenge, kandi zizamirira icyarimwe n’ubutunzi bwabo. Hamwe n’ibyubahiro byabo, mu isoni ndetse no kwicwa n’umubabaro mwinshi, hanyuma roho zabo zijungunywe mu muriro.Nabarahiriye mwa banyabyaha bye imisozi itigeze iba abacakara kandi udusozi ntiwabaye abaja b’abagore. Kandi ntabwo icaya cyoherejwe mu isi, ahubwo umuntu ku bushake bwe yarakiremeye bimuzanira umuvumo kandi ugikoze wese aravumwe.Kandi nta bugumba bwahawe umugore, ahubwo kubw’imirimo ye yamuteye gupfa atagize umwana, narabarahiriye mwa banyabyaha mwe, Kubw’Imana Ikomeye cyane ibyaha byanyu bihishurirwa mu Ijuru, nta cyaha na kimwe mukora ngo kiyoborane cyangwa ngo gihishwe.

Ntimwibeshye rero ko ibyo mukora byose batabibona cyangwa se ngo byandikwe umunsi ku munsi imbere y’Imana ikomeye. Ahongaho mumenye ko urugomo rwanyu rwose n’abo murukorera byandikwa bikazashyirwa imbere yanyuku munsi w’urubanza. Muragowe mwa bakiranirwa mwe kuko kubwo gukiranirwa kwanyu muzarimbuka, kandi murwanya abakiranutsi ibyiza ntibizaba umugabane wanyu. Kuva none mumenye ko muteganirijwe kurimbuka: bityo ntimwiringire kubaho, ahubwo kubw’ibyaha byanyu muzavanwaho mupfe.Kuko nta ngurane izabaho ku munsi w’urubanza, kandi ni umunsi muzakorwa n’isoni.

Muragowe mwe mwifata ntimubuze abakiranirwa kurya iby’amaraso: kuko mufite ibyo kurya byiza ndetse n’ibyo kunywa byiza biruzuye Imana yabyujuje ku isi ku bwinshi, nuko rero nta mahoro muzagira. Muragowe mwe mukunda imirimo yo gukiranirwa: ntimwibiwre kuzabona ibyiza ahubwo muzatangwa mu maboko y’abakiranutsi, bazabaca ibihanga, kandi bazabica nta mpuhwe babagiriye. Muragowe mwe mwishimira amakuba amakuba y’abakiranutsi, kuko nta mva muzacukurirwa.Muragowe mwe mutegera abakiranutsi mu gambo mabi, kuko mutazagira icyizere cyo kubaho. Muragowe mwe mwandika ibinyoma n’amagambo yo gukiranirwa, kuko uko mwanditse ibinyoma abantu babyizera bagakorera ibyo gukiranirwa abaturanyi babo. Kubw’ibyo nta mahoro bazagira ahubwo bazapfa urubatunguye.

99. Uragowe wowe ukora ibyo gukiranirwa kandi ugashimagiza ibinyoma, kuko ahawe hatazibuka, kandi ntuzishima mu buzima bwawe.Baragowe abahindura amagambo y’umukiranutsi kandi bakagoreka amategeko y’Uhoraho, bakayahindura uko atari. Bazakururwa mu nsi y’ibirenge ku butaka.Mwitegure icyo gihe mwa bakiranutsi mwe, muzamure amasengesho yanyu azababera urwibutso,kandi muyagire igihamya imbere y’abamalayika, nabo bashyire ibyaha by’abanyabyaha imbere y’Imana.

Muri iyo minsi amahanga azavurugana kandi imiryango yo muw isi izahaguruka ku munsi wo kurimbuka. Kandi uwo munsi abakene bazahunga abana babo, bityo abana babo bazabakurwaho: Ni koko bazata abana babo bakiri ku ibere kandi ntibazabagarukira , ntibazagirira impuhwe abo bakundaga,ndabarahirira kandi mwa banyabyaha mwe kuko icyaha giteguriwe umunsi wo kumeneka kw’amaraso adakama. Kandi abasenga amabuye, n’abakora ibigirwamana mu mabuye no ibumba n’abasenga imyuka mibi n’abasenga abadayimoni n’ibigirwamana by’uburyo bwose , nta kintu na kimwe kizabasha kubakiza. Bazaba ababuramana kubera ubupfu bwo mu mitima yabo, kandi amaso yabo azahumishwa n’ubwoba bw’ibyo babona mu nzozi n’amayerekwa. Kubera ibyo bazaba ibiburamana bafatwe n’ubwoba kuko bazaba bariringiye ibinyoma. Kandi abazaba barasengaga amabuye: bityo mu kanya gato ahabo hazakurwaho.Abahirwa ni abazaba baremeye amagambo y’ubwenge icyo gihe,bakayumva, bakagendera mu Nizra z’Uwiteka Imana zo gukiranuka. Kandi ntibabe ibiburamana ngo bifatanye n’abakiranirwa, bene abo bazarokorwa.Uragowe wowe ukwirakwiza ibibi mu baturanyi babwe: Kuko uzatabwa mu kuzimu.

Uragowe wowe ugeresha ibipimo by’uburiganya namwe bandi muzana ibizira ku isi. kuko bazatwikwa bababazwe cyane. Uragowe wowe wubaka inzu yawe (abakirisito n’abayahudi) mu miruho y’abandi kandi ukayubakisha amabuye n’amatafari yo gukiranirwa. Ndakubwira ko utazigera ugira amahoro. Muragowe mwe muva ku rufatiro mwashyiriweho n’abasogokuruza mugakurikiza inzira z’abasenga ibigirwamana kuko nta buruhukiro bazagira. Baragowe abakora ibyo gukiranirwa bagafasha abarenganya bakica abaturanyi babo kugeza ku munsi w’urubanza. Kuko uzamburwa icyubahiro cyawe , kanid ukikururira umubabro mu mutima wawe. Kuko uzikongereza ubukana ukarimburwa n’inkota (Ijambo ry’Imana) kandi abera n’abakiranutsi bazahora bibuka ibyaha byawe.

100. kandi muri iyo minsi, ababyeyi bazakorana bicane ndetse n’abana babo bakoranire kwicana kugeza ubwo amaraso yabo azaba atemba nk’umugezi. Kuko umugabo atazibuza kwica umwana we ndetse cyangwa se umwana w’umwana we (umwuzukuru). Kandi abanyabyaha ntibazibuza kwica abavandimwe babo bubashywe. Kuva mu museso kugeza mu mugoroba bazaba bicana. Kandi ifarasi izajya igenda mu maraso ayigera mu gituza , amagare nayo azrengerwa n’amaraso. Muri iyo minsi abamalayika bazamanuka bajye ahantu h’ibanga bakoranyirize hamwe bamwe bazanye ibyaha mu bantu. Kandi Uwera Ukomeye azahagurutswa no gucira urubanza abanyabyaha bose. Ku bakiranutsi Uwiteka Imana azashyiraho abamalayika bo kubarinda nk’uko warinda imbo yo mu jisho, kugeza ubwo azaba amazeho urundu abanyabyaha bose, kandi abakirutsi bazasinzira be kugira ubwoba. Maze abana b’ab’isi bazabona abanyabwenge mu mahoro kandi bazamenya amagambo yose y’iki gitabo.

Kandi ko abatunzi batazabasha kwikiza kubera ibyaha byabo. Muragowe banyabyaha ku munsi w’uburakari bwinshi. Mwe murenganya abakiranutsi mukabatwika mu muriro, muzishyurwa iby’imirimo yanyu. Muragowe abibwira mu mitima yanyu mwitegereza mugambiriye ibyo gukiranirwa , kubw’ibyo muzafatwa n’ubwoba kanid ntawe kubatabara uzabaho. Muragowe mwa banyabyaha mwe ku bw’amagambo muvugisha iminwa yanyu. N’imirimo mukoresha amaboko yanyu ko bizabashyira mu birimi bikongora kurusha umuriro. Mumenye kandi ko kuva ku bamalayika bo mu Ijuru bazabaza iby’imirimo yanyu mu ijuru, kuva ku kwezi, kuva ku nyenyeri,bavuga ku by’ibyaha byanyu kuko ku isi mwaciriye imanza abakiranutsi. Kandi azahamagarira ibicu, urume,umuvumbi ndetse n’imvura kubahamiriza kuko byose bizaba byararanambye kubera mwe bikaba bitabasha kumanuka kubera mwebwe kandi bizaba byibuka ibyaha byanyu.

Nuko mutange impongano ku mvura ngo ye kunambira mu kirere ye kubagwaho,ndetse n’ibicu byahawe umuringa na zahabu kugirango bitamanuka urubura n’amahindu ngo bye kumanuka bikabagwanaho n’ibyorezo byabyo, muri iyo minsi ntimuzabasha kubihagarika.101. Itereze Ijuru namwe ban abo mu Ijuru, n’imirimo yose y’Imana Ikomeye, mumutinye ntimukorere ibyo gukiranirwa imbere ye. Afunze amadirishya yo mu Ijuru, akabuza imvura n’urubura kumanuka ku isi bitewe namwe, ni iki muzakora igihe azaba amanuye uburakari bwe kubera ibyaha byanyu,ntimwamutakambira, kuko muvugana ubwirasi no kwishongora ku bakiranutsi be: kubw’ibyo nta mahoro muzagira.

Ntimwitegereza uko abasare mu maso bateraganwa n’umuraba, bakazererezwa n’umuyaga bakaba bari mu kaga , maze bagatinyishwa no gukiranirwa kwabo kugendana nabo mu mazi bakumva bafite ubwoba ko inyanja iza kubamira bakarohamamo. Iyo si inyanja yose n’amazi yayo , n’umuraba wayo imirimo y’Imana Ikomeye. None ntiyashyizeho ingabano kubyo yakoze byose akabigabanya n’ubutaka. Bigira ubwoba ko byakama amafi n’ibirimo byose bigapfa , ariko mwe abanyabyaha bari mu isi ntimumugirira ubwoba.Uwaremye isi n’ijuru n’ibirmo byose agaha ubwenge n’ubumenyi buri kintu cyose gitembera ku isi no mu Nyanja.Ese abasare bo mu Nyanja ntibayitinya? Ariko mwe abanyabyaha muri ku Isi ntimutinya uwabaremye.

102. muri iyo minsi ubwo azazana umuriro ukongora kuri mwe muzahungira hehe kanid ni he muzakura ubutabazi? Ubwo azababwira amagambo atabahumuriza ntimuzakangarana? Ibinyarumuri byose bizafatwa n’ubwoba kandi isi nayo izakangarana ihinde umushyitsi. Kandi abamalayika bose baza bazakora imirimo yabo, nabo bazashaka kwihisha mu maso h’Isumbabyose, abana b’isi bazahinda umushyitsi bakangarane. Mwe abanyabyaha muzacirwaho iteka , kandi nta mahoro muzagira . Mwa bigingo bw’abakiranutsi mwe ntimutinye kuko mwapfiriye mu gukiranuka. Ntimubabare niba ubugingo bwanyu bwaramanukanye agahinda , kuko imibili yanyu itatinye kubwo gukiranuka kwanyu, ariko nimutegereze umunsi abanyabyaha bazacirwa urubanza bagahanirwa ibyo bakiraniwemo.

Kandi iyo mupfuye abanyabyaha babigamba hejuru “ uko dupfa(abanyabyaha) ni nako abakiranutsi bapfa, ni iyihe nyungu iri mu gukiranuka kwabo? Munyumve, nubwo dupfa tubabajwe ndetse turi mu mwijima, kandi ibyo baturusha ni iki? Turi kimwe ibyo bazabona iteka ryose biri hehe ko nabo bapfa? Nuko rero nabo iteka ryose ntibazongera kubona umucyo”Reka mbabwire mwa banyabyaha mwe, mushimishijwe no kurya no kunywa, kwiba no gukora ibyaha, no kugenda mwambaye ubusa mugaragaza ubwambure bwanyu, mwigwizaho ubutunzi muguwe neza mwigeze mubona iherezo ry’abakiranusi uko rigenda? Uko nta kintu cyo gukiranirwa bakora kugeza abapfuye.” Ubugingo bwabo ntibumanuka ngo nujye kubabazwa”

103. kubw’ibyo ndabarahiriye abakiranutsi cy’Isumbabyose Ukwiye guhimbazwa , kubwo gukomera kwe ndabarahiriye. Nzi ibihishwe kanid nasomye inyandiko zo Mu Ijuru, nabonye ibitabo Byera kandi nabonye ibyanditswemo birebana n’ibyo: Ko ibyiza byose n’umunezero byabiteguriwe , kandi byanditswe ko Imyuka y’abapfuye bakiranuka kandi ko ibyiza byinshi cyane bazabigororerwa nk’igihembo cy’imirimo yabo myiza. Kandi ingororano zanyu ni nyinsi cyane kurusha izabayeho.

Nuko Imyuka yanyu mwe abapfiriye mu gikiranuka muzabaho mu munezero , kandi ntimuzakurwaho kandi ntimuzibagirana Imbere y’Isumbabyose Uhoraho w’iisekuruza byose byo ku isi: Aho nta bwoba buzongera kubabaho.Muragowe mwe banyabyaha igihe mubipfiriyemo, n’abasa namwe muvuga muti :”hahirwa abanyabyaha bacumuye mu kubaho kwabo kose kandi bakaba barapfuye batunze kandi bahiriwe cyane nta kaga n’amakuba bigeze bahura nako mu kubaho kwabo , haba nokurenganywa, none bapfiriye mu byubahiro kandi ntawigeze abacira urubanza ubuzima bwabo bwose ” ese muziko ubugingo bwabo buzamanurwa ikuzimu aho bazahura n’imibabaro ibarindiriye mu mwijima ndetse n’iminyururu y’umuriro, ahari urubanza ruteye agahinda aho ubugingo bwanyu bujya; kandi urubanza ruzaba ku b’ibinyejana byose by’abo mu isi.

Muragowe kuko mutazabona amahoro. Ntimukavuge ku bakiranutsi n’abakora ibyiza bari mu buzima “mu minsi yo kubabazwa kwacu twikorejwe imiruho yose kandi twihanganira amarushwa yose duhura n’ibibi byinshi turatwikwa twabaye bakeya Imyuka yacu iragabanuka twagiriwe nabi kandi ntitwigeze tubaona uw kuturengera twishwe rubi iyo bwacyaga ntitwabaraga ko bwira, bwakwira ntitubare ko bucya twiringiraga kuba imitwe ahubwo tuba imirizo: twakoreshejwe agahato ariko ntitwabanyura twabaye amafunguro y’abanyabyaha n’abakiranirwa , batuboshye imigozi ikomeye batugizeho ububasha baratwangaga, baratwica abaturenganyaga twabaciriye bugufi ariko ntibatugirira impuhwe, twifuzaga kuba twabatoroka ngo nibura tugire agahenge ariko nta hantu na hamwe twabonye ho kubahungira cyangwa aho twaruhukira. Twatakambiye abategetsi mu kurenganywa kwacu , kandi tuvuza induru kubera abatumiraga bunguri, ariko ntibitaye ku gutaka kwacu haba no kumva amajwi y’imiborogo yacu, ahubwo bafasha abatumiraga bunguri ndetse n’abatwicaga bahishe akarengane twagiriwe kandi ntibadukiza ingoyi y’abatumiraga bunguri , abadutatanyaga ndetse no kutwica bagahishahisha ubwicanyi bwabo kandi ntibibuke ko babanguriye amaboko yabo kutugirira nabi.”

104. Ndabarahirira ko mu IJuru babibuka iteka ryose imbere y’Imana Ishoborabyose: kanid amazina yanyu yanditswe imbere y’Icyubahiro cy’Isumbabyose. Mwiringire kuko mu bihe bya kere mwakojejwe isoni mukarenganywa , ariko ubu mazarabagirana nk’umucyo wo mu Ijuru kandi amarembo yo mu Ijuru azabafungurirwa . kandi mu gutaka kwanyu musaba ubutabera , kandi muzabuhabwa kuko kurenganywa kwanyu kuzagarukira abacamanza , ndetse n’abashyigikiye ababarenganyaga. Mwiringire kandi ntimutakaze ibyiringiro byanyu kuko muzanezerwa nk’abamalayika bo mu Ijuru icyo muzaba mugomba gukora ntimuzabarwa nk’abanyabyaha ku munsi w’amateka , kandi gucirwaho iteka kuzaba kure yanyu mu b’ibinyajana byose byo mu isi, nkuko mubona abanyabyaha bahiriwe kandi bakarushaho gukomera , ntikifatanye nabo, ahubwo mugendere kure urugomo rwabo; kuko muzaba abagenzi b’abo mu Ijuru. Nubwo abanyabyaha bavuga bati: “ntawe uzamenya ibyaha byacu kandi nta we uzabyandika” nyamara ibyaha byanyu byandikwa buri munsi. None ubu ndabereka umucyo n’Umwijima, amanywa n’ijoro, murebe ibyaha byanyu byose.

Ntimukiranirwe mu mutima yanyu , ntimukabeshya kandi ntimagokore ibyo abapfapfa kandi ntimugashyire ibinyoma mu magambo y’Isumbabyose ntimukishingikirize ku bigirwamana byanyu kuko bitajyana ku gukiranuka ahubwo bijyana mu byaha bikaze. Aya magambo akomeye ndayazi aho abanyabyaha bayahindura mu buryo bwinshi , bakavuga ibyo gukiranirwa , n’ibinyoma, bagakora iby’uburiganya bakandika ibitabo kuri ibyo.

Ariko iyo banditse iby’ukuri kw’amagambo yanjye mu ndimi zabo zose, ntibayahindure cyangwa ngo bayagabanye amagambo yanjye bakandika ukuri kose nabahamirije kera .Hari andi mayoberane nzi, ko abakirantsi bazahabwa ibitabo, bikabera umunezero abanyabwenge bagenda bakiranuka bikabagwiriza ubwenge. Kandi abo bazahabwa ibitabo bazabyizera kandi banezezwe nabyo. Kandi bizaba ingororano y’abakiranutsi bose bagendeye mu nzira zo gukiranuka.

105. muri iyo minsi Isumbabyose izahamagarira abana bo mu isi guhamya iby’ubwenge: Ibubereke kuko ariyo izabiyoborera , kandi bagororerwe isi yose kuko njye n’abana banjye tuzaba hamwe nabo iteka ryose mu nzira zo gukiranuka mu kubaho kwabo kose kandi muzagira amahoro , umunezero yemwe bana b’abakiranutsi, Amen.

UDUCE TW’IGITABO CYA NOWA (Kuvuka kwa Nowa)

106. Hashize igihe umuhungu wanjye ashakira umuhungu Lameki we umugore , nuko atwara inda amubyarira umuhungu . kandi umubili we wari umweru nk’urubura , ugatukura nk’ururabo rw’iroza ruraba. Kandi umusatsi we wageraga mu ijoro ukaba umweru cyane nk’ubwoya , kandi amaso ye yari meza cyane. Iyo yabaga afunguye amaso ye, yabonesherezaga inzu yose nk’umucyo w’izuba, maze inzu yose ikagira urumuri. Avukira mu biganza by’ababyaza bamubumbura umunwa , maze avugana n’Imana ikiranuka . maze ise Lameki aramutinya. Arahunga asanga ise Metusela maze aramubwira ati “nabyaye umwana udasanzwe ntateye nk’abandi bantu asa n’Umwana w’Imana yo mu Ijuru; uko ateye kunyuranye n’abantu basanzwe ntasa natwe, amaso ye ameze nk’imirasire y’izuba , kandi mu buranga bwe ni heza cyane. None ndabona atarinjye akomokaho ahubwo akomoka ku bamalayika, none ndatinya ko minsi yo kubaho kwe ku isi hazabaho ibitangaza. None data nje aha ndakwinginze ngo ujye kureba so, Henoki, Sogokuru maze umwigireho ukuri kwabyo, kuko aho ari atuye u bamalayika.” Maze Metusela amaze kumva amagambo y’umuhungu we aza aho ndi ku mpera y’isi, nuko arasakuza cyane, nuko numvise ijwi rye nza aho ari.

Ndamubwira nti “mwana wanjye ni iki kiguteye kuza aho ndi? Arasubiza nanjye ndamubiwa nti ‘kubera umubabare nje aho uri kandi kubera iyerekwa nagize ndaza hafi yawe. None rero data nyuma: Kwa Lameki umuhungu wanjye havutse umwana w’umuhungu , ntawe usa nawe uko ateye si nk’abantu kandi uruhu rwe rusa n’umweru nk’urubura n’umutuku nk’ururabo rwa roza kandi imisatsi yo ku mutwe ye irera nk’ubwoya bwera , amaso ye akaba nk’imirasire y’izuba iyo ayarambuye amurikira inzu yose . kandi yavukiye mu biganza by’ababyaza babumbuye umunwa we ahimbaza Imana yo mu Ijuru. Nuko ise Lameki agira ubwoba ampungiraho , kandi ntiyemera ko uwo mwana yaba ariwe akomokaho, ahubwo ko yaba akomoka ku bamalayika bo mu ijuru; none ngenzwa imbere no kukubaza ukuri uko ariko. ’

Maze njyewe Henoki namusubiza nti: “Imana igiye kuzakora ikintu gishya ku isi, ibi nari narabibonye muiyerekwa kandi narabikubwiye ko binsekuruza bya data Yaredi bamwe mu bamalayika barenze ku itegeko ry’Imana. Bakora ibyaha bacumura ku Mana, maze baryamana n’abagore bo mu isi maze barongora bamwe muri bo babyarana nabo abana. Maze babyara abantu banini cyane bitavuye ku bushake bw’Umwuka ahubwo ku irari ry’umubili. Bityo hazabaho igihano gikomeye ku isi, kandi isi izahanagurwaho icyanduye cyose.Ni koko hazabaho kurimbuka ku isi yose kandi hazabaho umwuzure urimbure byose mu gihecy’umwaka umwe. None uyu mwana wavutse azasigara ku isi , kandi azarokokana n’abana be batatu ubwo abantu bo ku isi bose bazapfa abagashira [we n’abahungu be batatu bazarokoka].None ubwire umuhungu wawe Lameki ko uwavutse ari umwana we rwose.

Kandi amwite Nowa kuko azagusigarizwa, kandi we n’abahungu bazasigara ntibarimbukane n’abatuye isi kubera ibyaha byabo, n’imirimo yo gukiranirwa kwabo. Nyuma y’ibyo hazongera habehso gukiranirwa kuruta ukwabayeho mbere, kuko nzi ibihswe by’Imana. Kuko Imana yabinyeretse kandi nkaba narabisomye mu nyandiko zo mu Ijuru. 107. Nabonye ko urubyaro rw’abatuye isi ruzakomeza kugoma kugeza ubwo urubyaro rw’abakiranutsi ruzazira , gukiranirwa kukavaho kugahanagurwa ku isi, no buryo bwose ibyiza bizaza. None mwana wanjye jya kubwira umuhungu wawe Lameki ko uyu mwana wavutse, ari umwana we atari uw’undi. ” maze Metusela amaze kumva ibyo se Henoki amubwiye byose aragenda ajya kubibabwira umwana bamwita Nowa, kuko azahoza isi agahinda nyuma yo kurimburwa n’Umwuzure.

UMUGEREKA WA KABILI N’UMWANZURO

108. ikindi gitabo Henoki yandikiye umuhungu we Metusela n’abazamukomokaho hanyuma, no kwitondera amategeko mu bihe bya nyuma. Nuko ibyiza uzategereza ubwo hazashyirwaho iherezo ry’abakora ibibi. N’iherezo ry’ibikomerezwa by’ibinyarugomo. Nuko utegereze rwose kugeza igihe icyaha kizakurwaho, kuko amazina yabo azakurwa mu gitabo cy’ubungingo kandi agahanagurwa mu gitabo Cyera, kandi imbuto zabo zizangizwa iteka ryose, kandi imyuka yabo izicwa n’inkota bazabaho barira baboroga ahantu h’amakuba h’ubutayu , batwikwa n’umuriro, kuko aho isi izaba itakiriho. Nuko aho mbonayo igisa n’igicu kitaboneka neza , kubera ubunini bwayo sinabashaga kwitegereza neza , nuko mbona ikibatsi cy’umuriro ugurumana , n’ibindi bimeze nk’umusozi urabagiranaho inziga zikaraga.

Nuko mbaza umwe mu abamalayika Bera wari kumwe nanjye nti : “ ibi birabagirana ni ibiki ko atari mu Ijuru akaba gusa ari umuriro ugurumana, n’amajwi yo gutaka no kurira no kuboroga ” maze arambwira ati “aha ureba ni ahajugunywe y’abanyabyaha n’abatuka Imana, n’abakora ibyo gukiranirwa bose n’abagoreka ibyo Imana yavugiye mu kanwa k’abahanuzi byose n’ibizabaho. Kuko bimwe muri byo byaditswe mu Ijuru abamalayika bajya babisoma bavuga ibizagwirira abanyabyaha, n’imyuka y’abicishije bugufi n’iy’abababaje imili yabo bagororewe n’Imana. N’iy’abakojejwe isoni n’inkozi z’ibibi, bakunze Imana ntibakunda ifeza n’izahabu cyangwa se ikindi cyiza cyose kiri mu isi, bemera ko imibli yabo ibabazwa.

Kuko babayeho batabeshejweho n’ibyo mu isi, ahubwo babonaga byose nk’ibishiraho kandi babayeho uko bikwiye nk’uko Imana yabagerageje , imyuka yabo yabonetse nk’itanduye kuko bahesheje Imana icyubahiro. Kandi imigisha yose ibateguriwe nayanditse mu bitabo. Bateguriwe ingororano kuko batakunze iby’isi ahubwo batumbira ibyo mu Ijuru haba no gukunda ubuzima bwabo kabone nubwo bakururwa hasi ku birenge by’abakiranirwa, bagirirwa ibyamfurambi bakozwa isoni , ariko bakomeza kumpesha icyubahiro.

Nuko nzahamagaza imyuka y’abana b’igisekuruza cy’umucyo, kandi nzahindura abavukiye mu mwijima , bakiri mu mibili batashimiwe n’icyo cyubahiro kubwo kuba inyangamugayo. Nzashyira mu mucyo abakunze Izina ryanjye Ryera kandi buri wese nzamwicaza ku ntebe y’icyubahiro kandi bazagira uwboza bw’ibihe bidashira, kuko Uwiteka aca imanza zo gukiranuka abamwiringiye azabatuza mu nzira zo gukiranuka.Bazabona abavukiye mu Mwijima basyirwa mu mwijima, mugihe abakiranutsi bazaba basa neza bafite ubwiza butangaje. Abanyabyaha bazataka baboroge ubwo bazabona ubwiza bwahawe abakiranutse. Maze bajye aho bateganyirijwe iteka ryose ”Iherezo.

Igitabo cya Henoki kirangiriye aha.

Post a comment