No comments yet

IGITABO CYA HENOKI (IGICE CYA MBERE-INYANDIKO YA KABILI)

Maze Uwiteka abwira Gaburiyeli ati: ‘kurikirana ibyo bibyarwa n’ibizira ndetse n’abo ban abo mu busambanyi. N’urubyaro rw’ibihanda mu bana b’abantu. Ubatere guhangana hagati yabo barwane maze barimburane hagati yabo. Mu ntambara ntibazagira iminsi myinshi, kandi ntacyo bazasaba ngo bagihabwe ndetse no mu izina rya ba se, kuko bizera kuramba ubuziraherezo.

Kandi nta sengesho cyangwa gusaba kwabo kuzemerwa kabona nubwo basaba mu izi ryabo bwite cyangwa izina rya ba se. kuko bizeraga ko bazabaho ubuziraherezo umwe umwe akajya abahao imyaka ibihumbi bitanu. Nuko Uwiteka abwiriza Mikayile kuboha Semuyaza n’abari kumwe nawe, kuko biyandurishije abagore mu buryo bunyuranye. Kuko babonesheje amaso uburyo abana babo bagiye umwe yica undi, gira vuba ubabohere mu kibaya cyo mu isi ibisekuruza birindwi kugeza ku munsi w’amateka n’ibyo bamize byose kuzageza ku munsi w’urubanza.

Aho bazahora bongoka ibihe bidashira. Icyo gihe bazatabwa mu Nyanja yaka umuriro. Kandi umuntu wese uzacirwaho iteka azabohanwa nabo ajugunywe mu Nyanja yaka umuriro. Urubyaro rw’ibihanda narwo ruzacirwaho iteka kuko bangije ikiremwamuntu. Hazarimburwa mu isi abakiranirwa bose kugirango Imana imeze gukiranuka n’ukuri kugaragare bizagaragaza gukiranuka n’imigisha imirimo yo gukiranuka n’ukuri bizaterwa mu gukiranuka n’umunezero udashira. Kandi abakiranutsi bose bazahungishwa kugeza igihe bazabyarira ibihumbi n’ibihumbi by’abana , kandi icyo gihe imyaka yabo no gusaza kwabo bizaba byuzuye amahoro..Isi yose izahingwaho gukiranuka ihingwemo ibiti by’umugisha, kandi ibiti by’igikundiro bizaba bizaterwamo, kanid hazaterwa n’imizabibu. Kandi imizabibu izaba ihateye izavanwamo vino igihe itubutse, kandi urubuto ruzahaterwa ruzajya rwera inshuro igihumbi. Kandi igipimo cy’imyerayo kizajya cyera indengo cumi z’amavuta atunganyije.

Nta gukiranirwa no gukoreshwa uburetwa kuzaba guhari n’uburyo ubwo gukiranirwa ubwo aribwo bwose. Ibyanduye byose bizaba byakuwe mu isi. Abana b’abantu bose bazaba abakiranutsi kandi amahanga yose azandamye NJYE(Uwiteka Imana). Abantu bose bazampimbaza. Kandi isi izahanagurwamo gukiranirwa kose n’ibihano byazanywemo no gukiranirwaibihanzo byose no kubabazwa ntibizababaho ukundi kugeza ibihe bidashira. Muri iyo minsi kandi nzafungura ibyumba by’ububiko bw’imigisha bwo mu Ijuru, mbyohereze ku isi bihire umurimo w’amaboko y’abana b’abantu. Ukuri n’amahoro bizagenda iteka ryose mu kubaho k’umwana w’umuntu.

Mbere y’ibyo bintu, Henoki yari ahishwe nta mwana w’umuntu n’umwe wari uzi aho ahishe cyangwa aherereye, haba no kumenya uko byamugendekeye. N’ibyo yagombaga gukorana n’abarinzi mu myaka ye yabanaga n’Imana.Kandi Njyewe Henoki nari umugisha w’Uwiteka Umwami w’ibihe byose. Nuko Abarinzi barampamagara bati “Enoki mwanditsi w’ibyo gukiranuka, genda ubwire abarinzi bavuye mu Ijuru ryo hejuru, ahera cyane bakiyandurisha abagore, bakora ibyo abana bo ku isi bakora, biashakira abagore, bakururira akaga n’umuvumo isi. Uti” nta mahoro muzagira haba no kubabarirwa, kandi uko bazajya babona urubyaro rwabo bakarwishimira ninako ubwarwo ruzajya rwicana rukamaranaho. Bazicuza bizabababaza nyamra ntibazigera bahabwa imbabazi.

Nuko Henoki aragenda abwira Semuyeza ati: “nta mbabazi muzigera mubona, kandiigihano cyawe cyamaze gutegurwa ni ukubohwa , ntuzigera wumvirwa mu gusaba kwawe, nta n’impuhwe uzagirirwa, kubera gukiranirwa wigishije, n’imirimo y’umwijima wigishije abantu. Nuko ndagenda mbwira bandi bose bari kumwe mbona bagize ubwoba batangira guhinda umushyitsi, nuko baranyinginga ngo njye kubasabira imbabazi, bandika urwandiko ngo njye kubatakambira imbere y’Imana mu Ijuru nsoma ibyo banditse. Kuko kuva icyo gihe batashoboraga kuvugisha Imana, haba no kurambura amaso ngo barebe hejur kubera isoni z’ibyaha bakoze bikabatera gucirwaho iteka. Ubwo nanditse ibyifuzo byabo n’amasengesho bya buri umwe wese muri bo,kugirango babashe kubabarirwa. Ubwo ndagenda nicra iruhande rw’amazi ya Dani, mu majyepfo ya Herumoni.

Ubwo nsoma ubutumwa bwabo kugeza aho nasinziriye, ubwo njya mu nzozi ngira iyerekwa nabonye iyerekwa ry’ibihano Ijwi rinzaho kugirango mbwire abana b’ijuru, ngo mbihanangirize. Ubwo nkangutse njya aho bari bari bicaye bateraniye hamwe baririra muri Ablisijayile iherereye hagati ya Lebanoni na Seneseri, bari bapfutse mu maso habo. Ubwo mbatekerereza iyerekwa nagize nsinziriye, nuko ntangira kuvuga amagambo yo gukiranuka nyacyahisha aba bana b’ijuru( bamwe biyandurishije abagore). Igitabo cy’amagambo yo gukiranuka , hamwe no gucyaha abarinzi nkurikije itegeko ry”Uwera Usimbabyose muri rya yerekwa , nari nabonye nsinziriye, ndabivuga noneho nambaye umubili n’umunwa wa muntu Imana yahaye abantu ngo bawifashishe baganira. Kandi ngo bumvishe umutima. Imana yawuremeye ngo umuntu abashe kuwumvisha amagambo y’ubwenge, ninako yandemye ngo mbashe gucyaha abarinzi( abo bana b’ijuru biyandurishije abagore).

Nanditse gusaba kwanyu uko byagenze mu iyerekwa ni gutya: ‘gusaba kwanyu ntikuzigera kwemerwa mu minsi yose kugera iteka ryose. Kandi uhereye ubu ntimuzongera kubasha kuzamuka ngo musubire mu Ijuru. Kandi igihango mwagiranye n’abisi kizababoha iminsi yose isi izamara. Ubwa mbere mwabonye kurimbuka k’urubyaro rwanyu, ubwarwo rurimburana. Nta munezero mwabibonyemo, kandi bazahora bicishwa inkota mubyirebera. Kandi imbabazi muzabasabira ntibazazihabwa, habe namwe ubwanyu ntazo muteze, nubwo mwasenga murira muvuga amagambo yose nanditse , dore kandi ukuntu iyerekwa ryanjyeho: Mu iyerekwa ibicu byantumyeho, n’ikime kirampamagara, inyenyeri n’imirabyo biranyihutana , ubwo muri iryo yerekwa mbona umuyaga untwara unzamura hejuru maze unjyana mu Ijuru.

Ndagenda ngera ku rukuta rwubakishijwe ibirahure rugoswe n’ibirimi by’umuriro,maze bitangira kunkanga, nijira mu birimi by’umurira nkomeza mu nzu nini cyane yubatswe n’ibirahure, inkuta z’iyo nzu zari zimeze nka pavema ikozwe neza mu birahure, igisenge cyayo cyari kimeze nk’inzira z’inyenyeri n’imirabyo, hagati yabo harimo umukerubi uteye ubwoba, kandi ijuru cyaboneranaga neza nk’amazi. Inkuta zaho zari zigoswe n’umuriro kandi amarembo yahoo nayo yakaga nk’umuriro ukongora. Nuko ninjira muri iyo nzu, yari ishushye nk’umuriro, kandi igakonja nk’urubura. Ubwoba buramfata ntangira gutengurwa. Ubwo nkitita n’ubwoba ngwa hasi nubamye.

Maze mpita njya mu iyerekwa mbona inid nzu ya kabili, yari nini cyane kurusha iya mbere. Kandi amarembo yayo yari amfunguriwe. Kandi yari akozwe mu birimi by’umuriro. Kandi yari ifite ubwiza butangaje cyane ntashobora kubona Ijambo mbivugamo. Hasi muri iyo hari hari umuriro,hejuru yari imirabyo, n’inzira z’inyenyeri. igisenge cyari umuriro.Ubwo nitegereje muri yo, mbonamo intebe y’ubwami ishyizwe hejuru. Yasaga n’ibirahure, amapine yayo yarabagiranaga nk’izuba, nuko mbona iyerekwa ry’umukerubi, kandi munsi yayo harimo amasoko y’umuriro, bityo sinabashije kuhitegereza ngo menye uko hameze. Imana Nyiribihe yari iyicayeho, imyambaro yayo yarabagiranaga kurusha izuba yereranaga kandi kurusha urubura.

Nta mumalayika washoboraga kwinjira aho, ndetse no kuyireba mu maso kubera ubwiza n’icyubahiro ndetse nta muntu ubasha kuyireba. Ibirimi by’umuriro byazengurukaga impande zayo, kandi ikirimi cy’umuriro cyari gihagaze imbere yayo. Ibihumbi ukubye inshuro igihumbi byari bihagaze imbere yayo, kandi ntigira umujyanama.Kandi Uwera cyane wari iruhande rww (Uwiteka) Ntiyahavaga ku manwa nta n’ahandi ajya ahora aho. Kugeza ubwo napfukamye nubitse umutwe ntitira. Maze Uwiteka ampamagaza akanwa ke ati: “Henoki! “ Ngwino hano wumve Ijambo ryanjye.” Maze Umwe mu Bera cyane araza arampagurutsa anyegereza umuryango , ubwo ndubama ndeba hasi. Maze aranyikiriza aramwbira ati ‘Witinya Henoki, umukiranutsi ukaba n’umwanditsi w’ibyo gukiranuka. Nyegera wumve ijwi ryanjye. Nuko ugende ubwire abarinzi bo mu Ijuru bakohereje kuza kubavuganira, “ Nimwe mukwiriye kuvugira abantu, abantu sibo bagomba kubasabira! Ubwo mwavuye mu Ijuru, ryera kandi rihoraho, mukaryamana n’abagore mukabiyandurisha, mugakora nk’iby’abantu mukabyara abantu banini cyane( Ibihanda) aribo bana banyu, kandi mwari abera , muri ibiremwa by’Umwuka, mubaho ubuzima budapfa buhoraho iteka ryose, mukiyandurisha amaraso y’abagore, mukabyara abana bambaye umubili n’amaraso, nk’abana b’abantu barararikira iby’imibili n’amaraso, kimwe na bariya bapfuye bakarimbuka.

Nabahaye abagore ngo baryamane nabo babyare abana kugira ngo hatazagira icyo bifuza mu isi. Ariko mwe mwaremwe muri ibiremwa by’Umwuka bihoraho iteka ryose. Bityo sinigeze mbateganyiriza abagore. Kuko mwari abumwuka mukaba mu Ijuru akaba ariho buturo bwanyu. None ibihanda mwabyaye ari Imvange y’ibiremwa by’umwuka n’umubili w’abantu, bazahinduka Imyuka mibi ku isi, kandi isi niyo izababera ubuturo. Imyuka mibi yabakongeyemo kuko ari ibiremwa bivanze by’Umwuka n’umubili. Kandi iryo niryo tangiriro ry’inkomoko yabo. Bazaba sekibi ku isi, kandi bazitwa imyuka mibi ku isi. Kuko Abanyamwuka bazaguma mu Ijuru, ariko abanyamwuka bo mu isi ubuturo bwabo buzaba mu Isi kuko iyo myuka yavukiye mu isi. Nuko imyuka y’ibihanda itera akaga ku isi, ibabaza abantu, irasenya , irarimbura, haba intambara n’amakuba menshi, ntibyaryaga, ariko nubwo byicwaga n’inzara n’inyota, ntibyigeze bireka gukiranirwa. Nuko iyo myuka izahaguruka ihangane n’abana b’abantu kandi barwanye n’abagore kuko muribo arimwo yavukiye.

Kuva mu minsi yo kucisha inkota ibihanda, kuva ku bafite umubili n’umwuka bazarimbuka hatabayeho urubanza bityo bazakomeza kurimbuka kugeza igihe wa munsi w’urubanza kuri bose uzazira ku banu bose yaba abo barinzi n’ibihanda ndetse n’abandi bose bazaba barakoze ibyo gukiranirwa. Nuko rero abo barinzi bagutumye kubavuganira, ubabwire uti: “mwabaga mu Ijuru, ariko ibyo bitangaza byose ntibyigeze bibahishurirwa, kandi ibicirirtse nibyo mwari muzi gusa. Kandi kubwo kwinangira imitima yanyu, mwagishije abagore, none kubera ibyo bihishwe mwahishuye abagore n’abagore ku isi barakora amarorerwa ku isi” none ubabwire uti, nta mahoro mufite! Nuko banjyana ahantu bari aho basaga nk’ibirimi by’umuriro, nuko bumvaga baba nk’abantu.maze banjyana ahantu h’umwijima nyuma banjyana ku musozi njyanwa ku gasongero kawo kageraga mu Ijuru. Nuko mbona ahantu hari ibifite imuri bimurika, ahari ububiko bw’inyenyeri, ububiko bw’inkuba, ndetse n’ahantu hajya ikuzumu harehare cyane, hari umuheto n’umwambi n’imitana( ububiko bw’imyambi irashishwa n’umuheto) n’inkota hamwe n’imirabyo yose. Nuko banjyana ku mazi y’ubugingo, no ku muriro w’iburengerazuba,ariwo wakira ukurenga kw’izuba kose. Nuko ngera ku mugezi w’umuriro utemba nk’amazi wirohaga mu mu Nyanja nini yari iherereye mu urengerazuba.

Nabonye imigezi minini hanyuma ngera no ku Mwijima w’icuraburindi. Nuko ngera n’ahadashobora kugerwa n’abambaye umubili. Nabonye umusozi w’umwijima wo mu muhindo, mbona n’aho amazi yose y’ubujyakuzimu atembera. Mbona umunwa w’imigezi yose yo mu isi, ndetse mbona n’umunwa ujya mu bujyakuzimu. Nabonye ububiko bw’umuyaga, nabonye uburyo yahawe ibiyikwiriye byose kuva mu kuremwa kw’isi. Hamwe n’urufatiro rw’isi. nabonye ibuye ry’umusingi w’isi( foundation y’isi) mbona ububiko bw’imiyaga ine igenda ku isi. mbona uko imyaga yirambura ikihina mu ijuru kandi ikagira aho ituye hagati y’isi n’Ijuru. Izo nizo nkingi z’Ijuru. Nabonye imiyaga yo mu ijuru itera umuzenguruko w’izuba n’inyenyeri zose ku mfatiro zazo. Nabonye imiyaga izana ibicu ku isi,nabonye inzira z’abamalayika, nabonye iherezo ry’isi mbona mbona n’aho Ijuru rirangirira hejuru cyane. Ubwo narakomeje mbona ahantu haka umuriro amanywa n’ijoro, ahari imisozi irindwi y’amabuye y’igikundiro, itatu mu burasirazuba,itatu mu majyepfo, muri iyo yerekeye mu majyepho umwe wari uw’amabuye y’amabara.umwe wari diyama undi ari yasinto, ayo yo mu majyepfo yaratukuraga. Biracyakomeza ……..

Post a comment