UKO FARAWO YASOGONGEYE UBUDACURURA NIKO ABAGEZE IKIRENGE MU CYE BAZAFATANYA URUGENDO RUDASUBIRA INYUMA.

KUVA 14:21. Mose arambura ukuboko hejuru y’inyanja. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y’aho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. 22. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera nk’inkike iburyo n’ibumoso.23. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose...

Continue reading

ICYOREZO CY’INZARA KU MAREMBO Y’UMURWAKANDI NAMWE MURINGANIZA IMBYARO MUTIHAYE, MWARI MUZI KO IMANA IBISHATSE UMUNTU YAJYA ABYARA ABANA 10 INSHURO IMWE?

ICYOREZO CY’INZARA KU MAREMBO Y’UMURWAKANDI NAMWE MURINGANIZA  IMBYARO MUTIHAYE, MWARI MUZI KO IMANA IBISHATSE UMUNTU YAJYA ABYARA ABANA 10 INSHURO IMWE? Yobu 33:14. Imana ivuga rimwe, Ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho.15. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, Igihe abantu bashyizweyo, Basinziriye ku mariri yabo. 16. Ni ho yumvisha amatwi y’abantu,...

Continue reading

AMABANGA YA SATANI YIHISHE MU MAHERENA, IMINYURURU YAMBARWA MU IJOSI, NDETSE N’IMPETA ZIRIHO IMISARABA ABANTU BAKUNZE KWAMBARA.

Yesu yambwiye ko kwambara urunigi/ neck chain, impeta zigezweho ndetse n’amaherena(impeta bambara ku matwi) byose bifite igisobanuro. Yambwiye ko bisobanuye ko ubyambaye aba ari imbata/umucakara wa Satani. Kubyambara, uba wereka buri wese ko uri uwa Satani, ni ikimenyetso cyo kumugandukira(Satani).Yesu yambwiye ko nta kintu kitagira igisobanuro n’impamvu, wacyita ikigezweho ariko...

Continue reading

IYEREKWA RY’AMATORERO ATARIGERA AGIRA UWO AGEZA MU IJURU/ ZIPPORAH MUSHALA, TARIKI 16 UKWA MBERE 2016.

Ibyahishuwe 18:4. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti “Bwoko bwanjye, nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n’ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Yesu yambwiye ko hari amatorero ataragira numwe ukandagira mu Ijuru wayasengeragamo, kubera inyigisho zabo. Yambwiye kuyavuga mu mazina kuko ari byiza ku kumenya ukuri aho kwizera...

Continue reading

ITANGAZO KURI KORONAVIRUSI

Yesu ashimwe. Ubu butumwa nanjye bwangezeho numva ari byiza ko nabuhidura mu kinyarwanda ngo mbubagezeho namwe kuko numvise ari ingenzi ko mubimenya.Ubu nibwo busobanuro mu kinyarwanda:Izina ry’Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nitwa Madame Agathe Banangoyi nkaba ndi umujakazi w’Imana, ntuye muri Karoline y’amajyaruguru muri Amerika.Nari mu masengesho mu gihe nkiki ndi imbere...

Continue reading

BILLY GRAHAM YISHINZE ICYUBAHIRO CYO MU ISI KIMUBUZA IJURU.

IYEREKWA RY’IBYO MU IJURU. (Igice cya mbere) Bene data bashiki bacu mbere y’uko mbagezaho ibyo neretswe, tubanze dusome ibyanditswe ubwo nagize iyereka inshuro makumyabili n’eshanu nerekwa ibyo mu Ijuru n’ikuzimu ndetse n’ibyo nahabonye. Bibiliya iravuga iti : (2Abakorinto 12:2. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu,...

Continue reading

IGIHE CYO GUHUNGA CYARASHIZE, N’IGIHE CYO KUGOTWA CYARARANGIYE, HAGARARA MU MWANYA WAWE, UGUME AHO URI.

Turirimbe indirimbo ya 38 mu ndirimbo z’Agakiza. 1.Nowa ku ki wubak’ iyo nkuge? Urakor’ iby’ umupfapfa rwose Dor’ utuy’ imusozi, kandi nta maz’ ahari Iby’ ukora biratuyobeye 2.Uwiteka ni we wabivuze, Yukw abagizi ba nabi bose Abujuj’ is’ ibyaha bazamarwa n’ amazi Ayo maz’ azabar’ umwuzure 3.Bagir’ inama yo kubazanya...

Continue reading

BITWA BANYIRIBUTUNGANE BIGISHA ABANTU GUSENGA IBISHUSHANYO NYAMARA BIRANGIRA BARUHUKIYE MU IRIMBUKIRO NDETSE N’ABABAKURIKIRA BOSE. IYO NGIRA NTYA YARI IJAMBO, NI UKO YAJE NYUMA!

Iri ni iyerekwa rya Mutoni tugikomeje, muri iki gice tugiye kubona ibindi bibasha kudufasha kurushaho gusobanukirwa n’ibyo abantu bajyaho impaka zidashira ariko kuva uyu munsi murasobanukirwa,uburyo abantu bashobora kuba baziko bafite amaso abona nyamara ari impumyi nkuko tubisoma muri Zaburi 115 noneho amahitamo abe aya buri muntu ku giti cye....

Continue reading