ITERAMBERE RY’UMUZIKI MU RWANDA, INTWARO YO KURIMBURA ABARAMYI NO KWIMIKA IMBARAGA Z’UMWIJIMA MU MATORERO. (UBUSESENGUZI)

Urbun Gospel ni uburyo bwadutse bugaragara mu ndirimbo ( Umuziki ) waririmbiwe Imana ( Christian Music ) , benshi bita izo guhimbaza Imana . Izi ndirimbo zishyira ahagaragara ibyiyumviro by’umuntu ku giti cye cyangwa se iby’abantu benshi bivuga k’ubuzima bwa Gikirisitu ariko hagamijwe kwisanisha n’abandi baririmbyi zaririmba indirimbo z’isi nkuko...

Continue reading

“NDAKWANGA KANDI NAWE URABIZI! ARIKO ICYO NGIYE KUGUKORERA KIZAFUNGURA IMIRYANGO YOSE YARI IFUNZE IMBERE YAWE!”

Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n’ubushobozi bwose. Muzagire umwaka mushya muhire, mugendana n’Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Umwaka ushize, nabandikiye mbabwira uburyo nashakashatse ngamije kumenya niba abakristo n’abaislamu basenga Imana imwe. Icyo nje kubabwira none si ikinyuranyo, ahubwo tugira imbere turebe neza ibishobora kutuyobya...

Continue reading

TUVE MU MPUHA TUVUGE YESU TWIBONEYE NEZA!

Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nizera ntashidikanya ko uyu mwaka urangiye benshi muri twe mwabonye ukuboko kw’Imana, hari aho muvuye (yaba ahabi cyangwa aheza kuko mu buzima bwo mu isi birashoboka) n’aho mugeze. Byose rero yaba mu bibi no mu byiza tujye dukomeza gushima Imana, kuko yemera...

Continue reading

UKO IBY’ABAZIMA BITABAZWA ABAPFUYE NI NAKO ABAPFUYE BATAGIRA ICYO BAMARIRA ABAZIMA!

Ndabaramukije mu izina rya Yesu umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mbifurije ibihe byiza bisatira isoza umwaka. Mu ntangiriro z’ukwezi kwa 11, iteka ahantu hatandukanye mu bihugu binyuranye, amadini anyuranye bafite umuco wo kwiyambaza abatakiriho. Nashatse kubisanisha n’Ijambo ry’Imana ngira ibibazo byinshi n’undi wese yagira nubwo ahari atabitindaho akabyihorera. Kuvuga ku bapfuye,...

Continue reading

ESE ABAKRISTO N’ABAYISILAMU BABA BASENGA IMANA IMWE, UMUREMYI WA BYOSE?

Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nifuje kubaganirira ku bushakashatsi nakoze nitonze imyaka itari mike, ku bijyanye n’ibyo abizeramana bahuriraho n’ibyo batandukaniyeho. Uyu munsi reka tuvuge hagati y’umukristo n’umusilamu. Aha mbanje kwisegura nimvuga umukristu ndavuga umukristo wemera Imana yaremye ibiriho byose, ifite amatwi yumva kandi ibasha kuvugana n’abayo....

Continue reading

UKO FARAWO YASOGONGEYE UBUDACURURA NIKO ABAGEZE IKIRENGE MU CYE BAZAFATANYA URUGENDO RUDASUBIRA INYUMA.

KUVA 14:21. Mose arambura ukuboko hejuru y’inyanja. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y’aho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. 22. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera nk’inkike iburyo n’ibumoso.23. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose...

Continue reading

BURYA IBY’IMANA NYABYO NI UBUCURUZI NAHO IBINDI NI AMAGAMBO!

Matayo 25: 14. “Bizaba nk’iby’umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, 15. aha umwe italanto eshanu, undi amuha ebliri, undi amuha imwe uko umuntu ashoboye, arazinduka. 16. Uwo mwanya uwahawe italanto eshanu aragenda arazigenza, agenzuramo izindi talanto eshanu. 17. N’uwahawe ebyiri abigenza atyo, agenzuramo...

Continue reading

UBWO AGAHWA KARI KU WUNDI GAHANDURIKA, DUHERE KUKATURIHO.

Ndabasuhuje benedata, dusangiye gucungurwa n’amaraso ya Yesu Kristo. Maze iminsi ntekereza uburyo abantu usanga baba bashaka ko bagenzi babo bagirirwa nabi kubera impamvu zinyuranye, nyamara icyo babasabira guhanirwa bagikora nabo, ndetse ahari abasabira abandi guhanwa bakaba aribo banyabyaha bakabije kurenze abasabirwa guhanwa. Aho umujura, asaba ko abandi bajura nkawe bahanwa,...

Continue reading

KWITWA UMUKRISTO BIHURIWEHO N’ABAVUGA YESU KRISTO BOSE.

Bibiliya ni igitabo kidashingiye ku idini iyo ariyo yose, ubukristo kandi nanone si idini, ahubwo ni izina abapagani bahaye abakuriye Yesu, batangiye kubita ko muri Antiyokiya. Kubera ko bagendaga bamamaza inkuru Nziza ya Kristo. Niyo mpamvu uzasanga umukristu ajya kuraguza, umukristo yiba, umukristu apfumakira ibigirwama, ugasanga harimo abarozi, abakora ibyiza,...

Continue reading

ISHYANO RYAGUYE MU ISI NI UKO ABATEMERA IMANA BADASIBA KWIVANGA N’ABAYISENGA!

Ndabasuhuje mu izina ry’Umwami Yesu Kristo mwe dusangiye gucurwa mwese. Uyu mwanya turebere hamwe ibiteye agahinda byadutse hagati muri twe, nyamara benshi batajya baha agaciro bakabifata nk’ibigezweho, kandi bury anta kigezweho kiriho na mba nk’uko tubisanga. (umubwiriza 1:10. Mbese hariho ikintu cyavugwa ngo “Dore iki ni inzaduka”? Na cyo cyahozeho...

Continue reading