No comments yet

AMABANGA YA SATANI YIHISHE MU MAHERENA, IMINYURURU YAMBARWA MU IJOSI, NDETSE N’IMPETA ZIRIHO IMISARABA ABANTU BAKUNZE KWAMBARA.

Yesu yambwiye ko kwambara urunigi/ neck chain, impeta zigezweho ndetse n’amaherena(impeta bambara ku matwi) byose bifite igisobanuro. Yambwiye ko bisobanuye ko ubyambaye aba ari imbata/umucakara wa Satani. Kubyambara, uba wereka buri wese ko uri uwa Satani, ni ikimenyetso cyo kumugandukira(Satani).Yesu yambwiye ko nta kintu kitagira igisobanuro n’impamvu, wacyita ikigezweho ariko gifite icyo gishushanya.Hari n’ibindi byinshi abantu bakora ariko ntibazi cyangwa se ngo bite ku bisobanuro byabyo mu buryo buryo bw’Umwuka. Bumva ko ari ibigezweho gusa. Satani ni indyarya cyane.

Yesu yambwiye ko Satani arimo ariganya abakristo nabo, bakongera imisaraba ku mashenete, impeta ziriho umusara, amaherena ariho umusaraba, bakibwira ari byiza kubyambara nta shyano ririmo, kuko biriho umusaraba.Yesu yamwbiye ko uwo ari umusaraba wa Satani yikoreye, kandi ni umutego. Nuko rero wowe ubimenyeshejwe wihane ubyirinde ntibikagusbireho ukundi. Yesu yiteguye kukwakira.1Timoteyo 2:9. Kandi n’abagore ni uko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi, cyangwa izahabu cyangwa imaragarita, cyangwa imyenda y’igiciro cyinshi,10. ahubwo birimbishishe imirimo y’ingeso nziza nk’uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana.1Petero 3:3. Umurimbo wanyu we kuba uw’inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukānisha imyenda4. ahubwo ube uw’imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w’umwuka ufite ubugwaneza n’amahoro ari wo w’igiciro cyinshi mu maso y’ImanaYakobo 4:4. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw’iby’isi butera kwangwa n’Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba incuti y’iby’isi, aba yihinduye umwanzi w’Imana.

SHALOM,

Zipporah Mushala

Post a comment