No comments yet

“ABADAYIMONI MU ISHUSHO Y’UMUNTU N’UBURYO BIBILIYA IBIVUGA NEZA”

Yesu Kristo yanyeretse abadayimoni baza ku isi mu ishusho y’abantu bakigira nkabo bakabana nabo.
Twahishuriwe ko abo bantu bataza mu isi ngo bongere bazimire, ahubwo baravuka nk’abandi bose bagakura nk’abandi ariko mu by’ukuri akaba ari abadayimoni buzuye. Misiyo yabo ni ukwigisha abantu gukora ibyaha no kwagura ubwami bwa Satani ku isi. Mu buryo busanzwe usanga bafite ababyeyi bazwi, abavandimwe , abo bafitanye amasano nk’abandi, ariko nyamara akaba ari abadayimoni boherejwe na Satani ku isi bigira nk’abandi bantu kugirango ababshe kuzuza umugambio wa Satani ku isi. 
Nta kintu na kimwe wabamenyeraho ubitegereje ngo ubatandukanye n’abantu basanzwe, keretse gusa habayeho ihishurirwa ry’Umwuka Wera.Kuva twabona aya mahishuirwa kuri iki kintu muri 2012, twakomeje kujya tubyerekwa kenshi. 
Yesu yaduhishuriye mu buryo bweruye aba bantu kuburyo bamwe twagiye tubabona mu burypo busanzwe, bamwe bigize abapasiteri, abahanuzi,abayobozi b’amadini, ndetse abandi ni abayoboke b’amadini basanzwe.

Abandi bagaragara ahantu hanyuranye nko mu mashuri, ahantu hahurirwa n’abantu benshi, ahatuwe cyane n’ahandi. Muri ake mbese ntaho batari. Bari mu byiciro byose by’ubuzima; abakire, abakene n’abakanyakanya, abana, abasaza, urubyiruko n’inkumi. Nyamara mu by’ukuri aba ari abadayimoni biyoberanya , impamvu baba biyoberanya akaba ari uko misiyo baba bashaka gushyira mu bikorwa iba isaba kuba bahibereye mu mubiri w’umuntu. Urugero rworoshye ntiwaba prezida uhanutse ahantu batakuzi ngo uri perezida. Bisaba kuba ari umuntu uzwi amavu n’amavuko yujuje ibisabwa byose n’amategeko. Aba bashishikaza abantu gukora ibizira byose byangwa n’Imana abantu bakabakurikira buhumyi.

Umunsi umwe Yesu yakuye igitwikirizo ku badayimoni bamwe muri abo bambaye umubili w’abantu turababona, bamwe bari abapasiteri, abaririmbyi bitwa ngo baririmba indirimbo z’Imana. N’abandi bakora iby’isi bisanzwe mbese bari mu nzegi zinyuranye z;ubu buzima. 
Bamwe muri abo badayimoni n’abakozi ba Satani baba na hano kuri Facebook bashinzwe guca integer abandika Ijambo ry’Imana n’abavuga ubutumwa bwiza babinyujije kuri Facebook bakoresheje amakomanteri y’abo yuzuye ubumara, bagatera abantu kuba akazuyazi mu by’Imana.

Abandi ni abapasiteri abantu bakunda kugirira icyizere, bakabasanga ngo babasengere. Icyo abo bashinwe ni uko bakoresha uko bashoboye ubakurikiye wese akaba ari umukandida wo kurimbuka nta kabuza. 
Bakoresha uko bashoboye kugirango abantu ntibazamenye ukuri kw’Ijambo ry’Imana bakabaheza mu cyeragati. 
Hari abo Satani yohereza mu nsengero bambara imyambaro y’abadayimoni ubundi ababona bagatangira kubigana, bumva ko nta kibazo bakibra muri ubwo buzima nyamara bakurikiye amabwiriza y’abadayimoni mu nsengero.

Bamwe usanga bavuga bati: “ Ndabikunda kuko pastier wanjye ariko yambara, umugore wa pasteri wacu niko yambara, cyangwa se ndabiikora kuko uyu mwene Data muri Kristo ariko abigenza.” 
Impoanda nimara kuvuga muzakubitwa n’inkuba/ muzatangara ubwo muzabona ba bandi mwakurikiraga mubita abapasiteri ari abadayimoni 100%! 
Yewe bazi no kwigira abatagatifu niba misiyo yabo aricyo ibasaba. Mureke kwiruka inyuma y’abantu,kurikira Yesu niwe utazabatenguha namba. Ibyo mbabwiye aha ni ukuri kandi abo badayimoni ni benshi cyane ntibabarika. Njye(Rachael) na Zipporah Yesu yatugiriye ubuntu bwo kubavumbura n’amaso y’Umwuka, yabambuye ibibahisha turababona ndakubwira ko ari benshi cyane kandi ntushobora kubamenya ubitegereje ku maso bisanzwe.

Turi mu bihe bya nyuma. Igihe cyo kureba kuri Yesu n’Ijambo rye gusa, ntidute igihe inyuma y’abantu. Yesu yeretse murumuna wanjye iby’Izamurwa ry’Itorero rikurwa mu isi. 
Itorero rimaze gukurwa mu isi, abadayimoni batangiye gukoba/gukina ku mubyimba ababakurikiye byari biteye ubwoba. Mushakire Imana mu kuri no mu Mwuka. 
Satani ameze nk’intare itentoma ishaka uwo yaconshomera. Afite amayeri menshi cyane, kandi nanjye Yesu yantumye kuza gushyira ahagaragara/ahabona ayo mayeri yose akoresha ayobya abantu. Ntibivuga ko abakora ibyo navuze haruguru byose ari abadayimoni, ariko bamwe ni abadayimoni.

Itangiriro 6: 1. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa,
2.abana b’Imana bareba abakobwa b’abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose.

Kimwe mu bushobozi bw’abamalayika ni ukwihindura mu mashusho y’ibintu binyuranye ndetse harimo n’abantu. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira kwitondera gucumbikira abashyitsi kuko hari ubwo twacumbikira abamalayika tutabizi.
Abaheburayo 13:2. Ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi, bacumbikiye abamarayika batabizi.
Ibi bivuze ko abamalayika baba baje mu ishusho y’umuntu. Mu Itangirio twabonye ko abamalayika baje mu ishusho y’abantu barongora abakobwa b’abantu. Iyo aba bagore bamenya ko Atari abantu ntibari kwemera kuryamana nabo. 
Abamalayika baje kwa Aburahamu mu ishusho y’abantu, babategurira amafunguro ndetse baricara bararya. 
Itangiriro 18:1. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeloni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w’ihema rye ku manywa y’ihangu,
2.yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye, ababonye ava mu muryango w’ihema arirukanka arabasanganira, yikubita hasi
3.aravuga ati “Databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe,
4.ahubwo bazane utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y’igiti,
5.kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwice isari, mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu.” Baramusubiza bati “Ubigenze uko uvuze.”
6.Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara aramubwira ati “Tunganya vuba indengo n’umucagate by’amafu meza, uvugemo imitsima.”
7.Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza agiha umusongozi we, arihuta aragiteka.
8.Yenda amavuta n’amata n’inyama z’icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya.

Abo bamalayika barakomeje bajya I Sodomu n’I Gomora ari abantu 100%,abantu baho ntibamenya ko ari abamalayika ahubwo barabifuza bashaka kuryamana nabo. 
Itangiriro 19:1. Ba bamarayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba, Loti yari yicaye mu marembo y’i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye.
2.Arababwira ati “Ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y’umugaragu wanyu, muharare bucye, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende.” Baramusubiza bati “Oya, turarara mu nzira bucye.”
3.Arabahata bajya iwe, binjira mu nzu ye. Abatekera ibyokurya, yotsa imitsima idasembuwe, bararya.
4.Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n’abakuru bose, bavuye ahantu hose ho muri wo.
5.Bahamagara Loti baramubaza bati “Abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane na bo.”

Abacamanza 13:3. Marayika w’Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati “Dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w’umuhungu.
4.Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya,
5.kuko uzasama inda ukabyara umuhungu. Kandi ntihazagire umwogosha kuko uwo mwana azaba Umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi ni we uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y’Abafilisitiya.”
6.Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati “Umuntu w’Imana yaje aho nari ndi, kandi mu maso he hasaga n’aha marayika w’Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse na we ntiyambwiye izina rye.
7.Ariko arambwira ati ‘Dore uzasama inda ubyare umuhungu.’ Kandi ati ‘Uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya kuko uwo mwana azaba Umunaziri, ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira.’ ”
8.Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati “Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w’Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka.”
9.Nuko Imana yemerera Manowa, marayika w’Imana agaruka kuri uwo mugore amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari.
10.Nuko umugore ahuta yiruka, ajya kubwira umugabo we ati “Wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka.”
11.Manowa arahaguruka akurikira umugore we, asanga uwo mugabo aramubaza ati “Mbese ni wowe wavuganaga n’uyu mugore?” Na we ati “Ni jyewe.”
12.Manowa ati “Ibyo wavuze nibisohora, mbese azaba ari muntu ki, cyangwa azakora iki?”
13.Marayika w’Uwiteka abwira Manowa ati “Ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde.
14.Ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya. Nuko yitondere ibyo namubwiye byose.”
15.Manowa abwira marayika w’Uwiteka ati “Udukundire ube ukiri aha, tukubagire umwana w’ihene.”
16.Marayika w’Uwiteka abwira Manowa ati “Naho nakwemerera sinarya ibyokurya byawe, ariko niba ushaka gutunganya igitambo cyoswa, ukwiriye kugitambira Uwiteka.” Ariko ubwo Manowa yari ataramenya ko ari marayika w’Uwiteka.
17.Nuko Manowa abaza marayika w’Uwiteka ati “Witwa nde, kugira ngo ibyo wavuze nibisohora tuzagukurire ubwatsi?”
18.Marayika w’Uwiteka aramubwira ati “Urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina ritangaza?”
19.Nuko Manowa yenda umwana w’ihene n’igitambo cy’amafu y’impeke, abitambira Uwiteka hejuru y’igitare. Marayika aherako akora igitangaza, Manowa n’umugore we babireba.
20.Nuko ibirimi by’umuriro biva mu gicaniro bitumbagira mu ijuru, marayika w’Uwiteka azamuka mu birimi by’umuriro w’igicaniro Manowa n’umugore we babireba, baherako bagwa hasi bubamye.
21.Ariko nta bundi marayika w’Uwiteka yongeye kwiyereka Manowa cyangwa umugore we. Ubwo Manowa amenya ko ari marayika w’Uwiteka.

Manowa n’Umugore we basuwe na malayika bo bamwitaga “umuntu w’Imana”. Tumaze kubona mu byanditswe byera ko abamalayika bafite ubushobozi bwo kwihindura umuntu. 
Ubwo Luciferi yirukanwaga mu Ijuru n’abamalayika be, ntibambuwe ubwo bushobozi bwo kwihindura mu mashusho y’ibintu binyuranye. Mwibuke yaje agashuka Eva mu ishusho y’inzoka. Niyo mpamvu Satani agifite ubwo bushobozi no mu Ijuru yari umukuru w’abaririmbyi. 
Ubushobozi bwo kuza mu bambaye umubiri baracyabufite,bityo babukoresha gukora ibibi nk’uko bakora ibibi byinshi mu bundi buryo bwose bunyuranye.
Abadayimoni baravuka nk’abandi, bagakura, bagakora ibyo batumwe gukora byose babirangiza hari ubwo bashobora kuzimira ntihagire uzongera kubaca iryera. ( Nta baririmbyi b’ibyamamare mwumva baburiwe irengero kandi bakaba batazwi niba barapfuye kugeza ubu?).

Benshi bari mu myanya ikomeye nk’abakora umuziki ku rwego rwo hejuru, abayobozi bakomeye ku rwego rw’isi, n’abibindi. Bari mu myanya ibafasha gufata ibyemezo bikubahirizwa ntakujya impaka.

Bari kandi no mu myanya yo hasi cyane, ndetse bakaba no mu bakene, bashyizwe mu nzgo zose z’ubuzima kuburyo nta wabavumbura.

Zipporaha yahuye n’umwe w’umukene yagendaga yivugisha mu butyo bw’Umwuka” ntacyo bintwaye n’ubwo ngiye kuba mu cyaro icyangombwa ni uko ndangiza misiyo yanjye neza”. 
Hari abo Yesu yampishuriye mu bigaragara bari abana bato, ariko mu by’ukuri bari abadayimoni. Bashakana n’abantu bakabyarana nabo kugira ngo bagere kuri misiyo yabo iyo bibaye ngombwa. Bashakana n’abakristu, abapasiteri ndetse n’abapagani bose ntaho batajya. Kuko bameze nk’abantu basanzwe. 
Ubwo Imana yatangiye kubaduhishurira njye na Zipporah yaranabatweretse duhura nabo. Twari tuvuye mu ivugabutumwa, maze tubona umuntu aza aduturuka inyuma, Yesu ahita ampishurira ko ari umudayimoni wihinduye umuntu. Ahita anabibwira murumuna wanjye icyarimwe nanjye, anamubwira ko ari buze kutwiyenzaho.

Twaririmbaga aya magabo twigira mu rugo “muri Yesu gusa, muri Yesu gusa”. 
Uwo mudayimoni wiyoboeranyije aza aho turi atangira kuduka arakaye cyane kuko twaririmbaga Yesu. Yesu ntiyemereye uwo mudayimoni kugira icyo adukoraho, gusa icyo yashaka kwari ukugirango dusobanukirwe n’ukuri kw’ibintu. Twarakomeje imbere tuhabona abandi basore babili. Twabonaga aria bantu basanzwe ariko twigereje n’amaso y’umwuka dusanga ari abadayimoni. Tugeze hafi y’aho bari bari bariruka baraduhunga, bajya imbere yacu bakomeza kwitegereza aho tunyura, dukomeje kugenda tujya imbere, baratandukana baca mu yandi mayira yo ku ruhande. 
Bari barangije kubona ko tubazi neza neza tubasobanukiwe. Ubwo twarakomeje kugenda tuza kubona abandi benshi baturi imbere, umwe aturi inyuma. Yasaga n’abantu basanzwe yarebaga abandi bageraga kuri 22,nabo basaga n’abantu basanzwe. Ubwo tumwitegereje Yesu ahita atwereka ko ari umudayimoni. 
Ubwo twahise dutangira kuvuga uburyo impanda igiye kuvuga, abadayimoni na Satani batabwa mu Nyanja yaka umuriro n’amazuku. Dukomeza kuvuga ubukana bw’umuriro abadayimoni bazatabwamo ndetse n’agacuma k’umujinya w’Imana. Yahise apfuka amatwi ye n’intoki mu buryo busanzwe nk’umuntu, ahita yiruka.

Yesu atubwira ko tutagomba kubifata nk’ibisanzwe ko intambara turwana ari iy’Umwuka Atari iy’umubili. Ko duhanganye n’abadayimoni. Nyuma y’aba twakomeje kugenda duhura n’abandi benshi. Ntuziringire abantu kuko bazaguta ku manga. Jya wiringira Imana yonyine. 
Mbere yo gushaka uwo mwuabakana jya ubanza gusenga, kandi BIBIliya uyigire itegekonshinga ryawe ugenderaho. Abo bantu ni abadayimoni 100%. Basa n’abababaza bantu mu kuzimu, batadukanywa gusa nuko ku isi baba bambaye umubili w’umuntu kugirango barangize misiyo yabo yo kujyana abantu benshi bashoboka mu muriro. 
Nongere mbisubiremo; “NTUSHOBORA KUBAMENYA UKORESHEJE AMASO YA MUNTU, KERETSE GUSA IMANA IBAGUHISHURIYE.”

Imana ibahe umugisha kandi ibayobore muri byose.

Rachael Mushala.

Post a comment