ICYOREZO CY’INZARA KU MAREMBO Y’UMURWAKANDI NAMWE MURINGANIZA IMBYARO MUTIHAYE, MWARI MUZI KO IMANA IBISHATSE UMUNTU YAJYA ABYARA ABANA 10 INSHURO IMWE?

ICYOREZO CY’INZARA KU MAREMBO Y’UMURWAKANDI NAMWE MURINGANIZA  IMBYARO MUTIHAYE, MWARI MUZI KO IMANA IBISHATSE UMUNTU YAJYA ABYARA ABANA 10 INSHURO IMWE? Yobu 33:14. Imana ivuga rimwe, Ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho.15. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, Igihe abantu bashyizweyo, Basinziriye ku mariri yabo. 16. Ni ho yumvisha amatwi y’abantu,...

Continue reading

UBWO AGAHWA KARI KU WUNDI GAHANDURIKA, DUHERE KUKATURIHO.

Ndabasuhuje benedata, dusangiye gucungurwa n’amaraso ya Yesu Kristo. Maze iminsi ntekereza uburyo abantu usanga baba bashaka ko bagenzi babo bagirirwa nabi kubera impamvu zinyuranye, nyamara icyo babasabira guhanirwa bagikora nabo, ndetse ahari abasabira abandi guhanwa bakaba aribo banyabyaha bakabije kurenze abasabirwa guhanwa. Aho umujura, asaba ko abandi bajura nkawe bahanwa,...

Continue reading